Sökning: "kompensation"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade ordet kompensation.

 1. 1. Self-levelling Platform Concept for a Winch-based, Single Point Absorbing, Wave Energy Converter

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Anton Bergman; Robin Eriksson; Lars-Fredrik Grahn; [2020]
  Nyckelord :Point absorbing; Self-levelling; Wave power; Winch-based; Nivellerande; Punktabsorberande; Vågkraft; Vinschbaserat;

  Sammanfattning : This report covers a bachelor thesis project to design a concept for a levelling system to a point absorbing wave energy converter that uses a winch with a chain, which has restricted capabilities to bending and thus requires a system which compensates for this. First of all, a literature study was made to see if there were any technologies that could be used, and also a wide search for information about the wave conditions in the Baltic sea were performed to find what requirements would be necessary for the concept to be able to withstand the conditions faced there. LÄS MER

 2. 2. Avsikten att lämna yrket bland ordningsvakter i Sverige : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Amar Lihovic; [2020]
  Nyckelord :Public security officer; turnover intention; job satisfaction; work engagement; personality; Ordningsvakt; avsikten att lämna yrket; arbetstillfredsställelse; arbetsengagemang; personlighet;

  Sammanfattning : Det är en hög efterfrågan på ordningsvakter i landet, som är svår att tillgodose. En orsak till detta är ordningsvakters avsikt att lämna yrket eller att faktiskt sluta inom yrket. LÄS MER

 3. 3. Ekologisk kompensation - återbetalning till naturen : en studie av omvärlden och förslag på tillämpning för Uppsalas nya stadsdelar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Felix Havermark; [2020]
  Nyckelord :ekologisk kompensation; samhällsplanering; samhällsbyggnad; naturvärden; skadelindringshierarkin; balanseringsprincipen; grön infrastruktur; exploatering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Ekologisk kompensation är en metod för att gottgöra skadan som uppstår på naturen vid exploatering. Den baseras på skadelindringshierarkin som handlar om att i första hand undvika att skada naturen och sedan att begränsa skadan, därefter restaurera den natur som blivit skadad och i sista hand kompensera. LÄS MER

 4. 4. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 5. 5. Är det insidan eller utsidan som räknas? : En studie om unga konsumenters gröna köpintention baserad på inre och yttre motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Barkström; Victoria Ulander; [2019]
  Nyckelord :Grön marknadsföring; grön reklam; grön konsumtion; inre motivation; yttre motivation; unga konsumenter;

  Sammanfattning : Med grund i problematiken kring definitionen av gröna konsumenter och de sociala processer som är bakomliggande grön konsumtion ämnar denna studie att undersöka relationen mellan inre motivation, yttre motivation och köpintention. Studien undersöker unga konsumenter och hur dess köpintention påverkas av olika gröna reklambudskap. LÄS MER