Sökning: "kompensatoriskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden kompensatoriskt perspektiv.

 1. 1. En intervjustudie om konflikter och ledarskap i förskolan, med fokus på lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emmy Sikström; [2020]
  Nyckelord :dilemmaperspektiv; kompensatoriskt perspektiv; konflikter; konflikthantering; kritiskt perspektiv; ledarskap; ledarskapsstilar; lågaffektivt bemötande; självmedvetenhet; barnsyn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera förskollärares förståelse av sitt ledarskap i relation till konflikter, med ett fokus på det lågaffektiva bemötandet. Arbetet syftar mer specifikt till att skapa förståelse för hur förskollärarna anser att konflikter uppstår mellan vuxen och barn i förskolan samt hur de väljer att hantera det. LÄS MER

 2. 2. Interventioner vid diagnostiserad dyskalkyli

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :David Wajsman; [2020]
  Nyckelord :Dyskalkyli; intervention; stödinsats; extra anpassning; särskilt stöd; pedagogiskt verktyg; pedagogisk strategi; fenomenografi; sociokulturell teori; kompensatoriskt perspektiv; kritiskt perspektiv; inkludering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur interventioner vid diagnostiserad dyskalkyli kan utformas av speciallärare på gymnasienivå. Datainsamlingen utgick från semistrukturerade intervjuer och metodansatsen var fenomenografisk till upplägget. LÄS MER

 3. 3. Är leken för alla barn? : En kvalitativ intervjustudie om hur barn i behov av stöd inkluderas i leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Barn i behov av stöd; lek; förskola; förskollärare; kompensatoriskt perspektiv; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa intervjustudien är att belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete med att inkludera barn i behov av stöd i leken. Semistrukturerade intervjuer har använts för inhämtande av empiri där tre förskollärare deltagit. LÄS MER

 4. 4. Samarbete mellan specialläraren och svenska som andraspråksläraren i nyanlända elevers lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karin Helmersson; [2019]
  Nyckelord :Grund- och gymnasieskolan; Nyanlända; Samarbete; Specialläraren; Svenska som andraspråksläraren;

  Sammanfattning : Sammanfattning Helmersson, Karin (2019). Samarbete mellan specialläraren och svenska som andraspråksläraren i nyanlända elevers lärmiljöer. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Följer skolan med i digitaliseringen? : En didaktisk undersökning om lärares kunskap och medvetenhet i ledarskapet och deras förmåga att anpassa svenskundervisningen med digitala verktyg i årskurs F–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna-Eli Paske; Mia Lundmark; [2019]
  Nyckelord :Digitalizing; digital tools; equivalent education; digital competence; leadership; didactic ques-tions; aesthetic forms of expressions; multimodality; traditional school; Digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; likvärdig utbildning; ledarskap; didaktiska frågor; estetiska uttrycksformer; multimodalitet; traditionell skola;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om lärare skapar en likvärdig svenskundervisning med digitala verktyg. Frågeställningarna utgår från läroplanen som reviderades 2018 för att inkludera digitala verktyg i läroplanen. LÄS MER