Sökning: "kompetens kartläggning lss"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kompetens kartläggning lss.

  1. 1. Kartläggning av kompetens bland personal som arbetar med funktionshindrade barn och ungdomar

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Pia Trast; [2007]
    Nyckelord :LSS; funktionshindrade barn; funktionshindrade ungdomar; kompetens; handledning; utvecklingsmöjligheter;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att göra en kartläggning av kompetensen blandpersonal som arbetar med funktionshindrade barn och ungdomar i en vald kommunsLSS verksamhet. Hur ser personal på sin kompetens, på sina utvecklingsmöjligheter påarbetsplatsen och i yrket, hur de ser på sin nuvarande arbetssituation, samt hur derastillgång till handledning ser ut. LÄS MER