Sökning: "kompetens specialistsjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden kompetens specialistsjuksköterska.

 1. 1. Specialistsjuksköterskans kompetens inom oftalmologisk omvårdnad : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Katarina Beckman; Ewa Dahlquist; [2020]
  Nyckelord :Competence; nursing; ophthalmology; specialist nurse; Kompetens; oftalmologi; omvårdnad; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oftalmologisk sjukvård står inför framtida förändringar av flera orsaker. Antalet patienter, som är i behov av ögonsjukvård ökar stadigt, både i takt med att befolkningen blir äldre, men även beroende av kunskaps- och teknikutveckling. I och med detta behövs fler specialistsjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter inom psykiatrisk heldygnsvård efter ett suicidförsök : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Andreasson; Minna Tassemeier; [2020]
  Nyckelord :suicid; upplevelse; sjuksköterska; specialistsjuksköterska; psykiatri; vårdande; vårdlidande; vårdrelation; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett vanligt förekommande folkhälsoproblem världen över. Människor som överlevt suicidförsök vårdas ofta inom psykiatrisk heldygnsvård. Sjuksköterskan har ett stort ansvar för omvårdnaden och likaså ett yrkesansvar att skapa vårdande möten med patienten och vårda utifrån ett patientperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Prehospitalt omhändertagande av patient i samband med trauma : En integrativ litteraturstudie av ambulanssjuksköterskans vårdande

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jenny Josefsson Gullqvist; Eddie Sinani; [2020]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; vårdande; bedömning; förberedelse; kompetens; omhändertagande; trauma;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvård som kompetensområde baseras på ambulanssjuksköterskans bedömning av patienter med fokus på en anpassad vårdnivå utifrån patientens individuella vårdbehov. Olika vårdsituationer kräver varierande kompetens och ambulanssjuksköterskan behöver utveckla en handlingsberedskap för oförutsedda händelser. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med diabetes inom kommunal hälso- och sjukvård under jourtid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Alexandra Kjellsson; Karin Nylander; [2020]
  Nyckelord :Diabetes; Municipal health care; Nurse’s experiences; Responsibility; Security; Ansvar; Diabetes; Kommunal hälso- och sjukvård; Sjuksköterskas erfarenheter; Trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 och typ 2 ökar hos den äldre befolkningen vilket ställer krav på ökad kunskap och kompetens hos sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvården. Det finns sparsamt med forskning som belyser sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med diabetes inom kommunal hälso- och sjukvård. LÄS MER

 5. 5. “Att få arbeta med det som man faktiskt är utbildad för” Specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vårds upplevelser av evidensbaserad omvårdnad i sitt kliniska arbete.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Marie Wiksten; [2020]
  Nyckelord :evidensbaserad omvårdnad; specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I litteraturen har effekterna av evidensbaserad vård undersökts och där framkommer tendenser till förbättringar för såväl patienter, personal och organisation även om det konstaterades att det behövs mer forskning för att utvärdera. Trots detta är det endast en liten del av alla sjuksköterskor som arbetar i enlighet med evidensbaserad omvårdnad och många hinder har uppdagats i litteraturen. LÄS MER