Sökning: "kompetensbrist"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet kompetensbrist.

 1. 1. Norrlandsboomen – en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ivarsson Simon; Julia Karlernäs; [2024]
  Nyckelord :place marketing; place brand; ARA-model; new industrialization; skill shortage; platsmarknadsföring; platsvarumärke; ARA-modell; nyindustrialisering; kompetensbrist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Norrlandsboomen - en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlernäs och Simon Ivarsson Handledare: Katarina Arbin Datum: 2024 -januari Syfte: Denna uppsats syftar till att beskriva hur arbetet med platsmarknadsföring sker i samverkan mellan olika aktörer för att attrahera nya invånare till en ny geografisk plats Metod: Studien har använt sig av en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats och grundar sig i insamlad empirisk data från sex intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Kulturell kompetens inom sjuksköterskeyrket: Mellan verklighet och förväntningar. : En kvalitativ litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Madina Visayeva; Nahed Al Mohammad; [2024]
  Nyckelord :Nurse; experiences; transcultural care; culture; cultural competence; sjuksköterska; upplevelser; transkulturell omvårdnad; kultur; kulturell kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: I vår globaliserade värld ökar antalet invånare födda utomlands i Sverige, vilket utmanar sjuksköterskor vid vården av patienter med annan kulturell bakgrund. Forskning visar att språkbarriärer kan leda till frustration hos både sjuksköterskor och patienter. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av transkulturell omvårdnad i vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Najma Mohamed; Zahra Zaki; [2024]
  Nyckelord :Kommunikation; Kunskap; Sjuksköterskor; Transkulturell omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med transkulturell omvårdnad och globaliseringen av hälso- och sjukvård så är sjuksköterskor utmanade till att lära sig om andra kulturer lokalt och världsomfattande. En utveckling av utbildningen inom transkulturell omvårdnad där sjuksköterskor identifierar en transkulturell interaktion där gemensam kultur inte delas med patienten är därför behövlig. LÄS MER

 4. 4. I sökandet efter en grundton : en reflekterande berättelse om konceptuellt tänkande inom landskapsarkitektur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Lenning; [2024]
  Nyckelord :Konceptuell landskapsarkitektur; konceptutveckling; abstraktion; mening; storytelling; estetik; designmetod; designverktyg;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekter skulpterar, regisserar och komponerar våra livsmiljöer. Det är ett hantverk som kräver sin penna, sitt öra och ett känsligt sinne. Samtidigt befinner sig landskapsarkitekter i en kontext där en samhällelig utveckling knuffar regin in i stela processer och effektiviserade system (Bornemark 2018). LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av digitala verktyg i kompetensförsörjning: En kvalitativ studie om implementering och effekter av digitala verktyg i kompetensförsörjning inom offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Westlund; Lisa Alfredsson; [2024]
  Nyckelord :Kompetensförsörjning; digitalisering; digital kompetens; digitala verktyg; organisationsförändring; digital kompetensförsörjning; offentlig verksamhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är ett aktuellt fenomen i dagens samhälle samtidigt som det råder kompetensbrist inom välfärden. För att lösa kompetensutmaningen har SKR tagit fram kompetensförsörjningsstrategier, där en av lösningarna är digitala verktyg. LÄS MER