Sökning: "kompetenser"

Visar resultat 11 - 15 av 1002 uppsatser innehållade ordet kompetenser.

 1. 11. Emotionell kompetens och svåra besked. : En kvalitativ studie utförd hos Kronofogden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Leo Nykvist; [2019]
  Nyckelord :Emotionell kompetens; svåra besked; Kronofogden; intelligens;

  Sammanfattning : Sambandet mellan emotionella kompetenser och svåra besked är ett relativit outforskat område, den tidigare forskningen har bedrivits i huvudsak inom vårdvetenskap. I denna studie studeras vilka emotionella kompetenser respondenterna anser sig behöva för att kunna lämna svåra besked och vad ett svårt besked är enligt deras uppfattning. LÄS MER

 2. 12. Bilden av att samverka : En kvalitativ studie om interorganisatorisk samverkan om psykisk ohälsa mellan socialtjänst, BUP och skolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Therese Tjärndal; Palmqvist Melinda; [2019]
  Nyckelord :social work; mental ill-health; interorganizational collaboration; social representation; institutional theory; socialt arbete; psykisk ohälsa; interorganisatorisk samverkan; sociala representationer; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur samverkan upplevs fungera mellan skola, socialtjänst och Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 3. 13. Digital didaktisk design i företagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katrine Wendel; [2019]
  Nyckelord :digital design; didaktik; TPACK; verksamhetsteori; Lgy11; företagsekonomi; gymnasiet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Lgr11/Lgy11-revideringens effekt ett par månader efter att den trätt i kraft. Revideringen handlar om att integrera digital kompetens i undervisningen, till skillnad mot att använda digitala medel. LÄS MER

 4. 14. Revisorn och digitaliseringen : En kvalitativ studie om nya förväntningar på revisorns kompetens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Larsson; Måns Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering Informationsteknik Kompetenskrav Revision Revisor;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har bidragit till en omfattande förändring av många branscher. Revision och kraven på revisorns kompetens är i stor utsträckning styrt av regler, men i och med digitaliseringen har det i forskningen framkommit nya förväntningar på vad revisorn ska besitta för kompetenser. LÄS MER

 5. 15. Acceleratorers påverkan på samhällsentreprenörskap : En kvalitativ studie om samhällsentreprenörers process från idé till hållbar verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Jonsson; Anna Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Samhällsentreprenörskap; innovation; accelerator; social innovation;

  Sammanfattning : Kommersiellt entreprenörskap är den vanligaste formen av entreprenörskap, men under de senaste decennierna har samhällsentreprenörskap fått en mer betydande roll (Austin et al., 2006, s. 1). Mycket är ostuderat kring samhällsentreprenörskap, främst gällande processen att starta och utveckla samhällsorienterade företag (Martínez et al. LÄS MER