Sökning: "kompetenser"

Visar resultat 21 - 25 av 1101 uppsatser innehållade ordet kompetenser.

 1. 21. Att främja skrivutvecklingen för lågstadieelever med skrivsvårigheter. : Framgångsrika didaktiska kompetenser och undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alma Angel; Angelica Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :Reading and writing difficulties; phonological awareness; didactic skills; teaching methods; writing development; Läs- och skrivsvårigheter; fonologisk medvetenhet; didaktisk kompetens; undervisningsmetoder; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att med hjälp av internationell och svensk forskningundersöka vilka undervisningsmetoder lärare kan arbeta utifrån för att främjaskrivutvecklingen för elever med skrivsvårigheter på lågstadiet. Studienbelyser även bakomliggande faktorer som kan påverka att elever fårskrivsvårigheter och lärares didaktiska kompetens att tidigt se tecken på ifallen elev är i riskzonen för att utveckla skrivsvårigheter. LÄS MER

 2. 22. ”Vi måste förstå varandra så att mitt barn kan utvecklas” : Nyanlända vårdnadshavares och pedagogers upplevelser gällande samverkan, delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amanda Larsson; Hodan Sheik-Hassan; [2020]
  Nyckelord :Förskola; nyanlända vårdnadshavare; föräldrasamverkan; delaktighet; inflytande; kommunikation; interkulturellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur tre pedagoger och tre nyanlända vårdnadshavare upplever nyanlända vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. För att besvara det har enskilda kvalitativa intervjuer genomförts med tre olika pedagoger verksamma i förskolan samt tre nyanlända vårdnadshavare som har barn i förskolan. LÄS MER

 3. 23. Interkulturalitet i förskolan : En studie om pedagogers arbetssätt i mångkulturella barngrupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Katarina Spajic Larsson; Elin Stenseke; [2020]
  Nyckelord :interkulturalitet; interkulturellt förhållningssätt; mångkultur;

  Sammanfattning : Med anledning av att antalet flerspråkiga barn i den svenska förskolan ständigt ökar är pedagoger idag i behov av nya kompetenser för att möta och stödja barnen i deras språkutveckling. Enligt Borås Stads Språkplattform krävs ett interkulturellt förhållningssätt i mötet med dessa barn. LÄS MER

 4. 24. Elevers digitala kompetens i kursen Marknadsföring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Charlotte Ewerhard; [2020]
  Nyckelord :Bourdieu; digital kompetens; gymnasieskolan; marknadsföring; skolans digitalisering.;

  Sammanfattning : I Gy11 (Skolverket, 2011) under rubriken ”Gymnasieskolans uppdrag” står det att skolan ska bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens. Syftet med denna uppsats är att studera om det existerar en samsyn bland lärare i företagsekonomi om vad digital kompetens i kursen Marknadsföring (100 poäng) innebär. LÄS MER

 5. 25. Bildning och fostran av den kritiska medborgaren i ett digitalt landskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikael Edestrand; Sandra Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Digital kompetens; Kritiskt tänkande; Källkritik; Literacy; Medborgarkompetens; Samhällskunskap; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att få en ökad förståelse för de utmaningar som ställs på våra grundskoleelever i en föränderlig och digitaliserad värld. Vi vill studera vilken roll det kritiska tänkandet spelar i ett samhälle där informationsflödet är stort och där gemene person får lov att vara delaktig i informationsskapandet. LÄS MER