Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. HR:s förväntningar på förstalinje chefer. : En kvalitativ underökning i offentlig sektor.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Malin Östman; [2020]
  Nyckelord :Förväntningar; Linjechef; HR; Samarbete; Kommunikation; Kompetens och Offentlig sektor.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa undersökning är att få en djupare förståelse om vilka förväntningar som finns mellan lokala HR och första linjecheferna i offentligsektor. Det kommer att belysas utifrån samarbete, deras olika yrkesroller, kommunikation och kompetens. Det har genomförts sex stycken interjuver med olika lokala HR. LÄS MER

 2. 2. Något vi utvecklare är dåliga på är att testa dumma grejer som bara användarna gör : En studie av testande utvecklare i agila utvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Storm; Madelen Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Eftersom testning idag står för runt 50% av kostnader och resurser inom systemutveckling, är det av stor vikt att denna organiseras på ett effektivt sätt. Det finns ett antal olika alternativ att välja bland när testning ska organiseras, men tidigare forskning fokuserar framförallt på de alternativ där rollerna utvecklare och testare är separata. LÄS MER

 3. 3. Styrkor och svagheter i användningen av XP : Två fallstudier med tillhörande analys av XPs styrkor och svagheter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Joel Bengtsson; Jonas Karlsson; [2005]
  Nyckelord :extremeprogramming; MA SIMM; styrkor; svagheter; metod;

  Sammanfattning : Extreme programming (XP) är en av flera lättrörliga utvecklingsmetoder. Detta innebär att arbetssättet är strukturerat på ett sätt som gör att systemets innehåll enkelt kan omformas efter uppkomna önskemål under projektets gång. Dessa metoder är alltså anpassade för att hantera förändrade kravbilder under pågående projekt. LÄS MER