Sökning: "kompetensutveckling i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden kompetensutveckling i förskolan.

 1. 1. "Hur får vi alla med på digitaliseringståget" : En kvalitativ studie om förskollärares användning av digitala verktyg i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Anna Edberg; Erica Grahn; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering i förskolan; IKT; kompetens; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med den här studien är att utifrån ett fenomenografiskt perspektiv bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar digitala verktyg i förskolan. Studien undersöker även hur digitala verktyg används och vilka begränsningar som finns. LÄS MER

 2. 2. ”Barn vill ju röra på sig, det spritter ju i kroppen liksom” : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Annie Helge; Madeleine Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; preschool teacher; curriculum; Fysisk aktivitet; förskola; förskollärare; läroplanen;

  Sammanfattning : I föreliggande studie är syftet att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet i förskolan utifrån läroplanens intentioner. Tillhörande frågeställningar tar upp på vilket sätt förskollärare beskriver att de genomför arbetet med fysisk aktivitet samt vilka möjligheter och hinder förskollärarna beskriver som påverkansfaktorer i arbetet med fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. "Tecken är för barn vad engelska är för vuxna". : En kvantitativ och kvalitativ studie som undersöker hur tecken som stöd kan möjliggöra kommunikation och språkutveckling i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Forss Löfström; Hanna Henningsson; [2020]
  Nyckelord :tecken som stöd; kommunikation; språkutveckling; samspel; förskola;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka hur tecken som stöd till kommunikation används i förskolan. Studien ämnar även undersöka vilka förutsättningar personalen har till sitt förfogande samt hur tecken som stöd kan stötta kommunikation och språkutveckling i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för digital kompetens i förskolan : pedagogers beskrivning av sitt arbete med digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Camilla Hultin; Zoja Nilsson; [2020]
  Nyckelord :digital kompetens; förskola; ikt;

  Sammanfattning : I dagens samhälle räcker det inte att säga att barn ska ha digitala verktyg i sin närhet för att det ska kallas digital kompetens (Nilsen 2018, Hernwall 2016). Däremot har barn idag ett mer avslappnat förhållande till teknologin än pedagoger vilket kan leda till stora utmaningar för pedagogerna i förskolan (Bruce & Riddersporre 2019, ss. LÄS MER

 5. 5. Kollegialt lärande – Individ eller kollektiv professionsutveckling? : En studie om Läslyftet och det kollegiala lärandet i förskolan

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Suchada Phothisingha; [2020]
  Nyckelord :Läslyftet; kollegialt lärande; kollektivt lärande; gemensam kunskap; samsyn; samförstånd; samverkan; förskollärare; hermeneutik; kvalitativ; kompetensutveckling; kunskapsutveckling; professionsutveckling; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med forskningen är att undersöka hur ”Läslyftet och det kollegiala lärandet” bidrar till förskollärares individuella och kollektiva professionsutveckling. I den här studien används den kvalitativa ansatsen som undersökningsmetod och den hermeneutiska synsättningen ger fördjupad förståelse av hur förskollärarnas utsagor kontextualiseras. LÄS MER