Sökning: "kompetensutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 1278 uppsatser innehållade ordet kompetensutveckling.

 1. 1. Stämmer det här verkligen? : En kvalitativ studie om hur källkritik och informationssökning tillämpas i undervisningen i grundskolans tidiga år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria-Therese Berglund; Jacqueline Thunstedt Degnell; [2019]
  Nyckelord :source criticism; information literacy; learning; digital media; education; compulsory school; källkritik; informationssökning; lärande; digitala medier; undervisning; grundskola;

  Sammanfattning : Källkritik och informationssökning är en viktig del av en digital kompetens och därav även en stor del av revideringen av LGR11 (Skolverket, 2018a) som fokuserat på att digitalisera skolan. Tidigare forskning tyder på att minst undervisning inom området ges i grundskolans tidiga år. LÄS MER

 2. 2. Psykologiska faktorers effekt och samband med framgång i företag : Hur arbetsgivarens fokus på psykologiska faktorer i en organisation kan leda till framgång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Sebrén; Lina Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :psychology; success; Psychological factors;

  Sammanfattning : Employees have begun to be seen as the most important resource for many companies and, according to researchers, the focus on human capital is expected to be even greater in the future. The purpose of the study was to investigate which organizational psychological factors that had the strongest effect and connection with success. LÄS MER

 3. 3. Kompetensutveckling; en fråga om var du arbetar? : En kvantitativ pedagogisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Tina Asp; Charlotte Stridh; [2019]
  Nyckelord :Competence; elderly care; assistance nurse; nurse´s aides; municipalities; competence development; Kompetens; äldreomsorg; undersköterska; vårdbiträde; kommunstorlek; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie har som syfte att kartlägga kompetensen/utbildningsbakgrund och belysa möjligheterna till kompetensutveckling inom kommunal äldreomsorg. Studien bygger på svar från 108 elektroniska enkäter från undersköterskor och vårdbiträden inom kommunal äldreomsorg. LÄS MER

 4. 4. Kompetensutvecklingsinsatser i skolan : En explorativ kvalitativ fallstudie om hur några rektorer beskriver sin vardagspraktik

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Agneta Persson; [2019]
  Nyckelord :Rektor; kompetensutveckling; kollegialt lärande; pedagogiskt ledarskap; kommuni-kation; reflektion; styrkedja; tillit;

  Sammanfattning : Syftet med den här explorativa kvalitativa fallstudien är att undersöka hur fem rektorer verk-samma i den svenska grundskolan beskriver hur de organiserar och genomför lärares kompe-tensutveckling samt även vilket stöd och kompetensutveckling rektorerna upplever att de själva får i detta arbete. Data har samlats in genom intervjuer och sedan sammanställts, bearbetats och tolkas utifrån en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Programmeringens väg in i gymnasieskolans matematik : En fallstudie av hur programmeringen landat i fyra skolor

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linnéa Lundberg; Jonatan Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Programmering; Matematikundervisning; Kompetensutveckling; Kursplansförändring; IKT; Digitalisering;

  Sammanfattning : Sen halvårsskiftet 2018 skedde en förändring av skolans kursplaner i matematik där det blev obligatoriskt med programmering i matematikundervisningen. Syftet med denna undersökning var att få en bild och exempel av hur förändringen togs emot samt hur den genomfördes eller planerades att genomföras på några olika gymnasieskolor. LÄS MER