Sökning: "kompisars påverkan av gymnasievalet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kompisars påverkan av gymnasievalet.

 1. 1. Elevers uppfattning av föräldrars påverkan på gymnasievalet - en kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ellinor Håkansson; Matilda Loth; [2017]
  Nyckelord :Handlingshorisont; påverkan; niondeklassare; gymnasievalet; socioekonomi;

  Sammanfattning : 3 Sammanfattning Sammanfattning Elever i nionde klass står inför ett val till gymnasiet. Detta är ett val som påverkas av omgivningen, till exempel föräldrar, vilket kan anses problematiskt om valet i grunden inte är väl underbyggt utifrån elevens intresse och vilja. LÄS MER

 2. 2. Vad kan påverka en elev i gymnasievalet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Frida Dagsberg; Lina Greek; [2012]
  Nyckelord :Gymnasieval; Påverkan; Föräldrar; Social bakgrund; Habitus;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har behandlat problem som kan uppstå när elever på grundskolan gör sitt gymnasieval. Elever som ska välja till gymnasiet befinner sig i en brytpunkt i livet och efter som ungdomar kan uppleva det svårt att värdera olika alternativ så finns det bland annat en förväntning på att studie- och yrkesvägledaren ska ge information och vägledning som är lätt för eleverna att ta till sig och förstå. LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar gymnasievalet? - ur ett genusperspektiv.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Bohlet; Katarina Siréus; [2009]
  Nyckelord :Valmöjlighet; social bakgrund; elev och genus.;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med studien var att se vilka faktorer som i norra och mellersta Halland påverkar elevernas val avgymnasieprogram ur ett genusperspektiv samt sociokulturellt perspektiv. Påverkas elevers gymnasieval i årskursnio av könstillhörighet, kompisars val, boende, fritidsintressen samt föräldrars åsikter? Finns det några tydligaskillnader vad gäller ungdomars gymnasieval då vi jämför kön med typiskt manliga och kvinnligagymnasieprogram? Respondenterna var 10 elever i årskurs nio, varav hälften killar och hälften tjejer. LÄS MER