Sökning: "komplementär smärtbehandling"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden komplementär smärtbehandling.

 1. 1. Komplementära metoder för att lindra smärta hos barn i Vietnam : En empirisk studie med kvantitativ ansats.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Alldén; Stina Holgersson; [2014]
  Nyckelord :Barn; sjuksköterska; smärta; komplementära smärtlindringsmetoder; Vietnam;

  Sammanfattning : Bakgrund: komplementära smärtlindringsmetoder har inom hälso- och sjukvården visat sig vara effektiva vid smärttillstånd hos barn. Det är därför viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om dessa metoder. LÄS MER

 2. 2. Det gör ont : Läkemedelsfri smärtlindring med stöd av grindteorin ur ett patientperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Britt-Marie Larsson; Maria Crantz; [2013]
  Nyckelord :non-pharmacological; pain; pain management; pain relief; nurse; nursing; gate-control theory; complementary; adjuvant; adjunct; alternative; supplement; icke-farmakologisk; läkemedelsfri; smärta; smärtbehandling; smärt-lindring; sjuksköterska; omvårdnad; grindteorin; komplementär; komplement; alternativ;

  Sammanfattning : SYFTE: Syftet är att belysa patienternas upplevelse av läkemedelsfri smärtlindring med stöd av grindteorin.DESIGN: LitteraturstudieBAKGRUND: Kunskap om hur patienterna upplever läkemedelsfri smärtbehandling baserad på grindteorin, kan göra det lättare för den enskilda sjuksköterskan att fatta beslut om användande av dessa metoder. LÄS MER

 3. 3. Musik och akupunktur som omvårdnadsåtgärder vid postoperativ smärta : en forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Helen Frid; Kerstin Gebart; [2011]
  Nyckelord :Postoperativ smärta; Akupunktur; Komplementär medicin; Musikterapi;

  Sammanfattning : Smärta är en sensorisk upplevelse såsom syn, hörsel och beröring vilket gör att smärta är mångfasetterad. Detta gör postoperativ smärta till en komplex uppgift för sjuksköterskan. Postoperativ smärtbehandling är att avlägsna obehag, att underlätta återhämtning och att undvika komplikationer. LÄS MER

 4. 4. Effekter av sjuksköterskans komplementära smärtbehandlingsmetoder. : Med fokus på andning, massage, musik och riktad visualisering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Katarina Eriksson; Pia Thorell; [2010]
  Nyckelord :Analgesia; complementary pain treatment; effects; methods; nurse; pain; Effekter; komplementär smärtbehandling; metoder; sjuksköterska; smärta; smärtlindring;

  Sammanfattning : Smärta påverkar livskvalitet negativt. Vid smärtbehandling uppstår ibland situationer då farmaka inte är tillräckligt för att smärtlindra. Då är sjuksköterskans roll betydelsefull eftersom valet av smärtbehandlingsmetod ofta kan påverkas av sjuksköterskan. LÄS MER

 5. 5. Komplementära metoder för att förebygga eller behandla postoperativ smärta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Jörgen Greve; [2009]
  Nyckelord :akupunktur; kognitiv terapi; komplementär omvårdnad; litteraturstudie; postoperativ smärta; musikterapi; smärtbehandling;

  Sammanfattning : Obehandlad eller otillräckligt behandlad postoperativ smärta är vanligt. Medan icke farmakologiska och kognitiva metoder till smärtbehandling är vanliga och har visat sig effektiva som komplement till farmakologisk smärtbehandling vid behandling av långvarig (kronisk) smärta, används dessa metoder väldigt lite när det gäller akut smärta som postoperativ smärta, där farmakologisk smärtbehandling är mest vanligt. LÄS MER