Sökning: "kompletteringsuppdraget"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kompletteringsuppdraget.

  1. 1. "Det viktigaste är att barnen trivs och mår bra" : En studie om fem fritidspedagogers uppfattning om fritidspedagogisk undervisning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Frida Hedman; [2019]
    Nyckelord :fritidshem; skola; planering; samverkan; yrkesroller; kompletteringsuppdraget;

    Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie tar sin utgångspunkt i fem fritidspedagogers upplevelser kring fritidspedagogisk undervisning på fritidshemmet och i skolan. Syftet med studien är att öka kunskapen om vilken uppfattning fritidslärare har om vad fritidspedagogisk undervisning innebär. LÄS MER