Sökning: "komplexitet med undervisning om hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden komplexitet med undervisning om hållbar utveckling.

 1. 1. Hållbar utveckling i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Pihl Gabriella; Albulena Shyti Osmanaj; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; undervisning; undervisningstraditioner; komplexitet med undervisning om hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att finna forskning som belyser hållbar utveckling som en del av undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. Det vill vi göra genom att besvara frågeställningen “Vad säger forskningen om hållbar utveckling som en del av SO- undervisningen”?  Denna kunskapsöversikt är ämnad för lärare och lärarstudenter. LÄS MER

 2. 2. Allt för en bättre värld : En strukturerad litteraturstudie om undervisning om hållbar utveckling i grundskolan med inriktning årskurs F-3

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sofia Sandell; Fanny Skogens; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna strukturerade litteraturstudie är att beskriva och analysera forskning om undervisning om och för hållbar utveckling i skolan med inriktning årskurs F-3. För att uppnå syftet ställs följande fyra frågor; Vad väljer lärare att undervisa om inom hållbar utveckling? Hur undervisar lärare om hållbar utveckling? Varför använder sig lärare av den valda undervisningsmetoden och undervisningsinnehållet? Vilka utmaningar upplever lärare finns vid undervisning om hållbar utveckling? Metoden som använts för att hitta relevant forskning är manuella sökningar och databassökningar. LÄS MER

 3. 3. ” Här gäller det att hänga med." : Om integration av hållbar utveckling i svenska grundskolansteknikämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Eva Mullins; [2019]
  Nyckelord :Technology; subject; lower secondary school; sustainable development; sustainability; interview; survey; training; applied sustainability; topic; sustainable development goals; SDG; Teknik; teknikämnet; grundskola; hållbar utveckling; hållbarhet; intervju; enkät; fortbildning; tillvägagångssätt; praktisk hållbarhet; ämnesområde; globala målen; 200 timmar teknik;

  Sammanfattning : Tekniken är ett skolämne i förvandling med en ökade komplexitet i allmänhet och ökat fokus på mångfacetterad hållbar utveckling i synnerhet. Denna studie syftar till att undersöka hur lärare framhåller att hållbar utveckling integreras i grundskolans teknikämne. LÄS MER

 4. 4. ”Vilken energikälla ska vi välja?” : Elevers vägar till agentiska beslut i frågor om energi och hållbar utveckling

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Robert Andersson; [2018]
  Nyckelord :Agens; SNI; Hållbar utveckling; Didaktisk modell; Demokrati; Elev argumentation;

  Sammanfattning : Mänsklighetens påverkan på planeten gör att utbildning framhålls som avgörande för hållbar utveckling. Tidigare forskning har visat på behovet av nya strategier att undervisa naturvetenskap vilket innebär stora utmaningar för lärare. LÄS MER

 5. 5. Verksamma och blivande lärares förhållningssätt till lärande för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ansam Palmqvist; Malin Branting; [2016]
  Nyckelord :avståndsmoral; demokrati; engagemang; handlingskompetens; hållbar utveckling; HUT; kollegialt; komplexitet; lärande för hållbar utveckling; LHUT; miljö; pluralistisk undervisningstradition; problematisering; ämnesövergripande;

  Sammanfattning : Begreppet hållbar utveckling är ett brett och komplext sådant. Det råder delade meningar om hur hållbar utveckling uppnås, men något som många är överens om är att utbildning är en nyckelfaktor för hållbar utveckling. Denna ska syfta till att ge barn och vuxna verktyg för att kunna göra medvetna val med hänsyn till flera aspekter. LÄS MER