Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 2318 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Jag bestämmer över min personliga data, eller hur? - En fallstudie om individers med funktionsnedsättningars möjlighet att ge sitt samtycke till publicering av deras personliga data.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helene Melker; [2023-08-11]
  Nyckelord :GDPR; Samtycke; Personlig data; Känslig data; Sårbara individer; Funktionsnedsättning; Sociala medier; Kommunikation; Kommunikationsstöd; Självbestämmande; Ågrenska;

  Sammanfattning : Motståndet och oron till att visa upp individer med funktionsnedsättningar på sociala medier och liknande är problematiskt i relation till individernas självbestämmande över sin personliga data. Uppsatsen syftar till att kunna ge en närmare vägledning för hur individer med funktionsnedsättningar själva ska kunna ge samtycke till sin personliga data i förhållande till General Data Protection Regulation (GDPR). LÄS MER

 2. 2. Aktivering av immateriella anläggningstillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Brankovic; Filip Nordin; [2023-06-27]
  Nyckelord :Immateriella anläggningstillgångar; IFRSr; K3; onoterade; noterade; koncern; Data; IT telekommunikation; Utbildning; forskning utveckling; Positive Accounting Theory; andel immateriella anläggningstillgångar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: De immateriella anläggningstillgångar och hur dessa aktiveras har varit föremål för diskussion under en längre tidsperiod. Vid upprättandet av företagets finansiella rapporter uppstår det en form av komplexitet i samband med tillämpningen av de två principbaserade regelverken K3 och IFRS. LÄS MER

 3. 3. “Några är lite runda, några är lite fyrkantiga - men alla ska in i samma form” En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av sysselsättningsfrämjande arbete med kvinnor med autism samt erfarenheter av tvärprofessionell samverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alice Brännudd; Cecilia Westlund; [2023-06-26]
  Nyckelord :högfungerande autism; kvinnor; sysselsättning; samverkan; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur professionella förhåller sig till eventuell samhällelig exkludering av kvinnor med autism. Syftet var vidare att genom ett kvalitativt forskningsförfarande undersöka förhållningssätt gentemot målgruppen utifrån dels genusnormer, dels tvärprofessionell samverkan och utformning av sysselsättningsfrämjande insatser. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskans erfarenheter av teamarbete i operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Tommy Davidsson; Frida Sandelin; [2023-06-26]
  Nyckelord :Erfarenheter; operationssal; operationssjuksköterska; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: För varje år som går söker fler vård som kräver kirurgisk åtgärd. Att arbeta på en operationsavdelning innebär att arbeta i en högteknologisk miljö med många utmaningar och svårigheter. Ett operationsteam består av flera professioner som alla är beroende av varandra och alla behövs för att kunna genomföra en operation. LÄS MER

 5. 5. Ett pussel av förväntningar. En studie om hur lärares och speciallärares samverkan kring gemensamma elever kan förstås ur ett historiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Susanne Westin; [2023-06-15]
  Nyckelord :Speciallärare; specialpedagogik; matematiksvårigheter; läroplanshistoria; specialpedagogisk historia;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande mål är att skapa en ökad förståelse för speciallärares och lärares gemensamma arbete kring elever i matematiksvårigheter samt hur de förväntningar som finns på ett sådant arbete har formats över tid. Teori: I denna studie används det specialpedagogiska dilemmaperspektivet för att tolka diskussionen om de förväntningar som finns på speciallärare och lärare. LÄS MER