Avancerad sökning

Visar resultat 16 - 20 av 2185 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 16. Vart är jag på väg, hur är jag på väg & vad är mitt nästa steg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Batol Alawieh; Emil Hansen; [2023]
  Nyckelord :Bedömning; formativ bedömning; kamratbedömning; prestation; summativ bedömning; återkoppling.;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att belysa lärande bedömning i pedagogiska miljöer, såsom i bildklassrummet. Detta undersöker vi genom en kvalitativ gruppintervju med fyra elever och två bildlärare, om hur bedömning upplevs och vilka svårigheter elever samt lärare bemöter. LÄS MER

 2. 17. Design of an Industrial Bin Picking Station

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovation

  Författare :Jonathan Ramb; [2023]
  Nyckelord :bin picking; computer vision; automation; robotics; 3D Scanning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the ever-increasing demand for automation, new ways to optimize production lines are needed. The aim of this thesis is to complete an industrial automation task by employing a concept in robotics known as bin picking. The concept involves organizing objects by picking them out of a cluttered bin using an industrial robot. LÄS MER

 3. 18. VÅLDSPREVENTIVT ARBETE I SKOLAN: SPRÅKETS IMPLIKATIONER I PRAKTIKEN : En kvalitativ studie av skolkuratorers och lärares sätt att prata om våldsprevention

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Fränneby; Johanna Klasson; [2023]
  Nyckelord :School; violence; violence prevention; violent attitudes; mental illness; norms; Skola; våld; våldsprevention; våldsamma attityder; psykisk ohälsa; normer;

  Sammanfattning : Våld i olika former beskrivs av många vara ett omfattande och ihållande samhällsproblem, ett som skapar en uppsättning av negativa påföljder; psykiska, fysiska och ekonomiska. Hur våldet ska motarbetas blir därför på grund av dess komplexitet svårt att ge tydliga direktiv på. LÄS MER

 4. 19. Moderna språk – ett ämne för alla elever? : Sex pedagogers syn på inkludering, en maximerad målspråksanvändning och lämpliga undervisningsmetoder utifrån ett elevinkluderande perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Karin Lundberg; [2023]
  Nyckelord :moderna språk; inkludering; delaktighet; en maximerad användning av målspråket; inkluderande undervisning; NPF; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till ökade kunskaper om verksamma pedagogers syn på inkludering, en maximerad användning av målspråket i undervisningen och inkluderande undervisningsmetoder i moderna språk. Semistrukturerade kvalitativa individuella intervjuer har genomförts med en specialpedagog och fem lärare i moderna språk från två skolor i Stockholmsområdet. LÄS MER

 5. 20. Platsen och byggtiden : potentialen för upplevelsevärden under järnvägsbyggande

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Agnes Hallén; [2023]
  Nyckelord :byggskede; byggtid; järnväg; temporär urbanism; ; upplevelsevärden;

  Sammanfattning : Järnvägsbyggande är ett stort ingrepp som tränger sig på i människors vardagsmiljöer. Miljöer anpassas för att genomförandet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. LÄS MER