Avancerad sökning

Visar resultat 16 - 20 av 1357 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 16. Komplexitet i samverkan -En studie om specialpedagogens roll som en del av ett tvärprofessionellt team riktat mot förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Ottosson; Maia Appelfeldt; [2019]
  Nyckelord :organisation; profession; samverkan; specialpedagogens roll; specialpedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : *Sammanfattning/Abstract: Appelfeldt, Maia och Ottosson, Mia (2019). Komplexitet i samverkan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 17. Quantification of Model Rrisk

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sofia Sved; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The awareness of model risk has increased due to the increased use of models to valuate financial instruments and their increasing complexity and regulators now require financial institutions to manage it. Despite this, there is still no industry or market standard when it comes to the quantification of model risk. LÄS MER

 3. 18. Inkludering i praktiken : en fallstudie med fokus på delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Rebecka Alm; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; fallstudie; hermeneutisk; inkludering; lärmiljö; möjligheter och utmaningar; sociokulturellt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska hur en svensk grundskola arbetar med att inkludera en elev som har utvecklingsstörning och i förlängningen belysa saker vi kan lära oss av denna implementering med fokus på delaktighet. Arbetet belyses utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå och baseras på intervjuer med personer i fallstudieelevens närhet kopplat till skolmiljön samt observationer av eleven i när denne varit inkluderad i grundskoleklassen. LÄS MER

 4. 19. Smärta orsakad av endometrios

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Eero Ratilainen-Malmgren; Emma Prior; [2019]
  Nyckelord :Endometrios; Smärta; Erfarenheter; Kvinnor; Endometriosis; Pain; Women; Experiences;

  Sammanfattning : Prior, E och Ratilainen-Malmgren, E. En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av smärta vid endometrios. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2019. LÄS MER

 5. 20. Patienters upplevelser av intensivvårdsdagböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Isaksson; Maja Ellingsen; [2019]
  Nyckelord :intensivvård; dagbok; återhämtning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:Att vara livshotande sjuk och vårdas på intensivvårdsavdelning innebär förlust av kontroll och autonomi samt en begränsad kommunikation. Studier visar att patienter kan lida av psykiska besvär i efterförloppet.För att underlätta för patienter i efterförloppet skriver allt fler avdelningar intensivvårdsdagböcker. LÄS MER