Sökning: "komplexitet"

Visar resultat 21 - 25 av 1420 uppsatser innehållade ordet komplexitet.

 1. 21. Abortfrågan i Kroatien- Är kvinnans kropp hennes egen eller är den nationell och statlig egendom?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maja Curcic; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: abort; nationalism; kyrkan; information; utbildning.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Författare: Maja Curcic Titel: Abortfrågan i Kroatien-Är kvinnans kropp hennes egen eller är den nationell och statlig egendom? Kandidatuppsats: SOCK05, 15 hp Internet Handledare: Birgitta Ericsson Sociologiska institutionen, HT18-VT19 1975 införde den svenska staten rätt till abort. Den svenska kvinnan har fått makten att bestämma över sin kropp och abortfrågan i Sverige är inte längre en politisk fråga. LÄS MER

 2. 22. Molntjänsters påverkan på komplexiteten i IT-miljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Rasmus Nordqvist; Joel Klingberg; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie tittar på hur användandet av molntjänster påverkar komplexiteten i IT-miljön. Studien tittar både på konsumenter av molntjänster och leverantörer av molntjänster. Genom intervjuer hittas flera områden hos respondenterna där komplexiteten i IT-miljön både ökat och minskat genom användandet av molntjänster. LÄS MER

 3. 23. Faktorer som påverkar följsamhet vid ögondroppsbehandling hos glaukompatienter : Litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Merete Schei Klomsten; Belend Östman; [2019]
  Nyckelord :Följsamhet; glaukom; personcentrerad vård; ögondroppar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Glaukom är en kronisk ögonsjukdom och bland de vanligaste orsakerna till blindhet i världen. I första hand behandlas glaukom med trycksänkande ögondroppar vilket kan bidra till att bevara synen. Tidigare forskning visar däremot bristande följsamhet till den trycksänkandebehandlingen inom denna patientgrupp. LÄS MER

 4. 24. Nils Holgersson och synen på barn, barndom och nationen: en komparativ studie av hundra års utveckling i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2019]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; barndomen; barn; nationen; barndomens historia; synen på; childhood; children; nation; views of; föreställd läsare; föreställd gemenskap; implied reader; imagined communities; barnlitteratur; children s literature; komparativ studie; comparative study; översättning; translation; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Children’s literature is an underused source for historical studies even though children’s books have great potential to give us insights into the time in which they were written. This is especially true when it comes to views of children and childhood which makes children’s literature a good way into the complex history of childhood. LÄS MER

 5. 25. Kunskapens betydelse i barnavårdsutredningar : En kvalitatitv studie om socialsekreterares förhållningssätt avseende ärenden där det finns misstanke om våld mot barn inom familjer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Vestin; Sandra Nordborg; Frida Söderström; [2019]
  Nyckelord :Socialtjänst; våld mot barn; definition; komplexitet; kunskspsbehov; riktlinjer; samverkan;

  Sammanfattning : Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden samt arbeta förebyggande för att förhindra att barn och unga far illa. Tidigare forskning visar att det finns betydande brister i hanteringen av ärenden som rör våld mot barn och att våld mot barn kan ses komplext samt vara svårt att uppmärksamma. LÄS MER