Avancerad sökning

Visar resultat 21 - 25 av 1764 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 21. "Vi får ett digitalt utanförskap som vi på något vis måste hantera" : En kvalitativ undersökning om hur digitala stödverktyg kan bidra till att minska det digitala utanförskapet bland äldre.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Ida Gärdqvist; Pernilla Olsson; [2021]
  Nyckelord :Older adults; digital exclusion; digital technology; digital support tool; Äldre; digitalt utanförskap; digital teknik; digitalt stödverktyg;

  Sammanfattning : Many older people find it difficult to start using new technology and difficult to get the help when they need it. Society is becoming increasingly digital, therefore there's a risk ending up digitally excluded. LÄS MER

 2. 22. Sjuksköterskors erfarenheter av villkorad vård för personer med ADHD inom psykiatrisk öppenvård : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Maja Risp; Hanna Åbergh; [2021]
  Nyckelord :ADHD; Psykiatrisk öppenvård; omvårdnad; organisation; personcentrerad vård; drogscreening;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor i den psykiatriska öppenvården möter personer med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) från första bedömning till diagnostisering och medicinsk behandling. Under denna process ställs personerna inför olika krav och villkor för att få den vård de har behov av. LÄS MER

 3. 23. Tillämpning av säkerhetskoncept - En undersökning av uppkomst och utvecklingspotential för säkerhetskoncept inom svenskt tunnelbyggande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Amanda Lindekrans; Elin Oscarsson; [2021]
  Nyckelord :Risk; riskhantering; säkerhet i trafiktunnlar; säkerhetskoncept; infrastruktur; tunnel; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Rapid growth of metropolitan areas calls for increased efficiency of land use, and subsequently more and longer tunnels than ever before are being built. The complexity of the tunnel itself, as well as considerations of spatial planning and infrastructure calls for risk management and effective methods to accomplish tunnel safety. LÄS MER

 4. 24. Analog- och digital högläsning i förskolan : En fråga om syfte och organisation för att möjliggöra för barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Maria Kansten; Emma Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; högläsning; digital högläsning; analog högläsning; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares arbete med analog- och digital högläsning som aktivitet i förskolan. För att uppnå syftet besvaras följande forskningsfrågor i studien: Vad finns det för likheter och skillnader mellan förskollärares arbete med digital högläsning och analog högläsning? Samt vilka tankar ger förskollärare uttryck för om digital- och analog högläsning? Med dagens teknik kan högläsning ha innebörden av analog högläsning ur en fysisk bok samt digital högläsning med hjälp av en lärplatta. LÄS MER

 5. 25. Den sociala hållbarhetens komplexitet och boendes upplevelser av stadsutveckling : En fallstudie i Gottsunda/Valsätra

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Yakob Tilahun Cederlund; [2021]
  Nyckelord :Social hållbarhet; stadsutveckling; boende; Gottsunda; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : Social hållbarhet är ett aktuellt ämne i dagens stadsutvecklingsdebatter och mänskliga värderingar, handlingar samt känslor spelar en central roll för vad som anses socialt hållbart. Det finns en mängd strategier för att främja en socialt hållbar stadsutveckling och denna studie syftar till att undersöka hur Uppsala kommun förhåller sig till begreppet när de planerar Gottsundaområdets framtid. LÄS MER