Avancerad sökning

Visar resultat 21 - 25 av 1968 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 21. Att synliggöra våldets komplexitet : En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares uppfattningar om och arbete med intimt partnervåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Sofie Bäcke; Amanda Sving; [2022]
  Nyckelord :intimt partnervåld; typologi; socialarbetare; insats; kontrollvåld; situationsvåld;

  Sammanfattning : Socialarbetaren har en avgörande roll i arbetet med att förhindra och förebygga intimt partnervåld. Studiens syfte är att undersöka socialarbetares uppfattningar och arbete med intimt partnervåld. En typologi, definitioner av våld samt riktlinjer i arbetet med våld har fungerat som studiens tolkningsram. LÄS MER

 2. 22. Att ge familjeomsorg utan mandat - En intervjustudie om familjehemsföräldrars upplevelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josefine Arvidsson; Charlotta Svensson; [2022]
  Nyckelord :familjehem; familjehemsföräldrar; familjehemsvård; komplexitet; relation; stress och stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : When children are unable to live at home with their biological parents, foster carers become an important part of social care. Our study has been based on the foster carers' perspective. The aim of this study was to investigate the role, influence and duties of foster carers. LÄS MER

 3. 23. Bland äventyrliga möss, vetgiriga detektiver och förklädda superhjältar : En textanalys av litterära karaktärer i tre populära nutida barnböcker ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Bodil Glasberg; [2022]
  Nyckelord :barnlitteratur; genussystem; performativt genus; genusstereotyper;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras de tre barnböckerna Musse & Helium: Den hemlighetsfulla världen skriven av Camilla Brinck (2021), LasseMajas detektivbyrå: Musikmysteriet författad av Martin Widmark (2021) samt Handbok för superhjältar: Utan hopp skriven av Elias Våhlund (2021). Syftet med studien är att ta reda på hur flickor och pojkar, kvinnor och män, framställs i några av de mest utlånade skönlitterära böckerna för barn i åldersgruppen 6–9 år. LÄS MER

 4. 24. Socialarbetarens utmaning i att välja rätt mellan flera rätta alternativ : En kvalitativ analys om det komplexa sociala barnavårdsarbetet och dess dilemman

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Amanda Ingvarsson; Hanna Moschos; [2022]
  Nyckelord :Child best interests; social workers; social work; dilemmas; room for maneuver; room for interpretation; parenting; challenges; Barnets bästa; socialarbetare; socialt arbete; dilemman; handlingsutrymme; tolkningsutrymme; föräldraskap; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att genom intervjuer med yrkesverksamma socionomer undersöka socialarbetares erfarenheter och uppfattning kring det sociala arbetet med barn och föräldrar. Studien har särskilt ämnat att studera socialarbetares handlingsutrymme samt dilemman, svårigheter och utmaningar som socialarbetare tvingas hantera i det sociala barnavårdsarbetet. LÄS MER

 5. 25. Tilltåndsbaserade underhållssystem inom järnvägen : En kvalitativ kartläggning över problemfaktorer kring användandet av tillståndsbaserade underhållssystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Leo Villberg; Fredrik Eriksson Olebratt; Jian Zhang; [2022]
  Nyckelord :actor-network theory; condition-based maintenance; digitalization; railway infrastructure.; aktörs-nätverksteorin; digitalisering; järnvägsinfrastruktur; tillståndsbaserat underhåll.;

  Sammanfattning : Intresset för effektivisering av underhåll på järnvägen i Sverige växer, järnvägsinfrastrukturen utsätts för högre belastning på grund av den ökade trafiken vilket innebär mer slitage och kortare tidsfönster för inspektion och underhåll. Digitalisering av underhåll på järnvägen bidrar med att säkerställa kontinuerlig drift, effektivt underhåll, planering och minskar olyckor. LÄS MER