Avancerad sökning

Visar resultat 21 - 25 av 2185 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 21. Stigmatisering av övervikt och fetma inom hälso-och sjukvården utifrån patientens perspektiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Gabriella Dalgärde; Sofia Lawner; [2023]
  Nyckelord :Obesity; Overweight; Literature review; Patient experience; Stigma; Fetma; Litteraturöversikt; Patientupplevelse; Stigma; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund Övervikt och fetma är ett globalt växande problem. Stigmatisering och diskriminering mot personer med övervikt och fetma förekommer i alla samhällets kontexter, så även inom hälso- och sjukvården och förvärrar situationen för de drabbade. LÄS MER

 2. 22. Äldre personers upplevelser av ensamhet på äldreboende : En litteraturöversikt med kvalitativ metod

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Bloom; Isabell Ekström; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Isolation; Loneliness; Retirement homes; Safety; Ensamhet; Isolering; trygghet; upplevelser; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det vanligaste symtomet sjuksköterskor möter på akutmottagningen är smärta och 60–80 procent av patienterna är underbehandlade i sin smärta. Sjuksköterskan har en ledande roll i smärtbehandling och när smärtbehandlingen brister får det konsekvenser både för patient och samhälle. LÄS MER

 3. 23. Att mäta progression i svenska som andraspråkstexter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Janna Aanstoot; [2023]
  Nyckelord :L2; skriftspråk; svenska som andraspråk; syntaktisk komplexitet; bisatskvot;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera hur texter skrivna av studenter i svenska som andraspråk på B-nivå förändras kvantitativt och kvalitativt över tid under sina studier vid Korta vägen, en uppdragsutbildningpå universitet och studieförbund beställd av Arbetsförmedlingen. Nio deltagare producerade en text i början av utbildningen och en i slutet av utbildningen och dessa texter analyserades med avseende på totalt antal ord, medellängd på meningarna (ord/mening = MLM), kvotbisatser vs huvudsatser samt andel felaktiga och svårbedömda satser. LÄS MER

 4. 24. Värdeskapande och komplexitet inom Business Intelligence : En kvalitativ fallstudie om utmaningar och möjligheter med ett anpassningsbart BI-system

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Herman Hårdänge; Kaleb Stålnacke; [2023]
  Nyckelord :Business Intelligence; BI; value creation; complexity; Värdeskapande; komplexitet;

  Sammanfattning : This thesis investigates the relationship between value creation and complexity within Business Intelligence (BI) systems. The research questions posed are: "What makes a BI system vary in complexity?" and "In what ways can BI systems generate value for users, and how is this value affected by the systems’ complexity?" The study explores these dimensions of complexity and value using a qualitative approach, the study gathers data from multiple sources, including interviews with BI system users and experts, basic surveys, as well as an analysis of existing literature. LÄS MER

 5. 25. Risk- och skyddsfaktorer för skador i rörelseapparaten hos svenska agilityhundar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Christopher Kontosic; [2023]
  Nyckelord :epidemiologi; sport; agility; hund;

  Sammanfattning : Syfte: Agility är en fartfylld hundsport som kräver mycket av utövarna, där ca 30 % av de utövande hundarna har rapporterats skadas. Flera studier har gjorts för att utvärdera skadeförekomst och riskfaktorer för skada men på grund av en hög komplexitet i skadeetiologin är området fortfarande relativt outforskat. LÄS MER