Sökning: "komplicerad relation sjuksköterska patient"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden komplicerad relation sjuksköterska patient.

 1. 1. Anorexia nervosa ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Saaek; Sara Atoche Tajiki; [2022-05-18]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; ätstörning; erfarenhet; relation; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en komplicerad psykiatrisk diagnos som tyder på en ökning i takt med sociala medier och dess destruktiva skildring av kroppsideal. Denna patientgrupp har ofta en bristfällig sjukdomsinsikt och en motvillighet till att bryta sina ohälsosamma beteenden. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser hos föräldrar till barn som behandlas för cancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Wilma Lind; Lovisa Lindström; [2022]
  Nyckelord :Childhood cancer; coping strategies; family centered care; parents; experience.; Barncancer; copingstrategier; familjecentrerad vård; föräldrar; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över 400 000 barn insjuknar i cancer varje år globalt. Cancerdiagnosen samt behandlingen drabbar hela familjen och föräldrarna genomgår därmed en stor kris. Beroende på hur individen i sig kan hantera situationen och känna en känsla av sammanhang, kommer de uppleva och agera olika. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenhet av icke-verbal kommunikation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Pierrette Ble Hammar; [2016]
  Nyckelord :Non-verbal communication; Nurse-patient relationship; Communication–silence; Aphasia; Body language; Touch; Icke-verbal kommunikation; Sjuksköterska-patientrelation; Kommunikation-tystnad; Afasi; Beröring; Kroppsspråk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Icke –verbal kommunikation är en gemensam benämning för ordlöst informationsutbyte mellan två eller flera personer. I stället för att samtala med ord användskroppsspråk i form av gester, ansiktsuttryck, ögonkontakt, beröring, tonfall och att i tystnad lyssna. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans balansakt mellan närhet och distans : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Emily McEwan; [2012]
  Nyckelord :balance; caring; closeness; complexity; distance; balans; caring; distans; komplexitet; närhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Caring (vårdande vård) är kärnan inom nursing (omvårdnad) och det sker i mötet mellan sjuksköterska och patient. Det bygger på en intim, personlig relation som på många sätt påminner och en vänskapsrelation dock skiljer sig denna relation från en autentisk vänskap då det ingår i sjuksköterskans ansvar att sörja för patienten. LÄS MER

 5. 5. Information till patient i kris : faktorer en sjuksköterska bör vara medveten om.

  Kandidat-uppsats, Institutionen för hälsa och vård

  Författare :Maria Hultengren; Johanna Nilsson; [2006]
  Nyckelord :Information; kris; omvårdnad; sjuksköterska-patient relation;

  Sammanfattning : En stor del av sjuksköterskans arbete innebär att ge information till patienter och anhöriga. Många patienter befinner sig i någon form av kris vilket försvårar informationssituationen. Studiens syfte var att belysa faktorer en sjuksköterska bör vara medveten om som informatör i mötet med patient i kris. LÄS MER