Sökning: "koncentrationsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet koncentrationsförmåga.

 1. 1. ”En fyrkantig undervisning” : En kvalitativ intervjustudie om hur lågstadielärare arbetar med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i det ordinarie matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Kristina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Adapted teaching; challenges; mathematics; neuropsychiatric disabilities; success factors; Anpassad undervisning; framgångsfaktorer; matematik; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; utmaningar;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra hur verksamma lågstadielärare arbetar med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF-diagnoser) i det ordinarie matematikklassrummet. Bakgrundsdelen inleds med en redogörelse för hur matematiksvårigheter kopplat till olika NPF-diagnoser ser ut. LÄS MER

 2. 2. Promenaders effekt på studiemotivation och koncentrationsförmåga under eftermiddagsstudier hos gymnasieelever  - en studie med single case experimental design

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hugo Eriksson; Jakob Engström; [2019]
  Nyckelord :single case design; concentration; motivation; physical activity; high school students.;

  Sammanfattning : Abstract Background/problem: That physical activity (PA) is important for good health and high quality of life is well known. PA also increases a person’s executive functions, ability to concentrate, solve problems and to learn. High school students (HSS) that lack motivation lose focus and are overrepresented as high school dropouts. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares sätt att möta barn i koncentrationssvårigheter i inomhusmiljön : Miljön och pedagogers påverkan på barns utveckling och koncentrationsförmåga

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Arijana Gashi; Rima Akan; [2019]
  Nyckelord :pree-school; concentrations difficulties; environment; pedagogue; pree-schooler society;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the way teachers in pree-school are relating to and working with pre-schoolers in concentration difficulties in the indoor environment. We have chosen to study if pedagogues are working in a way where they are trying to help the children or if they are considering concentration difficulties as existing within the child. LÄS MER

 4. 4. Stress och patientsäkerhet : En litteraturöversikt om sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och dess påverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Klara Bratell; Matilda Jangnäs; [2019]
  Nyckelord :Stress; Occupational stress; Nurses; Patient safety; Jean Watson; Stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Patientsäkerhet; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett växande problem inom vården, och de krav som ställs i förhållande till otillräckliga resurser skapar en hög arbetsbelastning vilket i sin tur kan leda till stress och ohälsa. Sjuksköterskans profession innebär ett stort ansvar då hon ska ge en god omvårdnad till alla som behöver och samtidigt agera arbetsledare samt organisera omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 5. 5. Rörelseaktivitet i förskolan : En studie om den fysiska aktivitetens effekt på barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karolina Junkergård; [2019]
  Nyckelord :preschool; physical activities; concentration ability; förskola; fysisk aktivitet; koncentrationsförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om hur koncentrationen hos barn i förskolan påverkas vid en lässamling om de innan har fått utföra en pedagogstyrd rörelseaktivitet. För att få besvara mina forskningsfrågor utgick jag ifrån två frågeställningar om hur rörelseaktiviteter innan en lässamling påverkar barnens koncentration under lässamlingen och om barns ålder har en påverkan på koncentrationen i lässamlingen. LÄS MER