Sökning: "koncentrationssvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet koncentrationssvårigheter.

 1. 1. Förskollärares arbete med barn som har koncentrationssvårigheter

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Linda Kokkonen; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; exkludering; förskollärare; inkludering; koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Studien undersökte förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med barn som har koncentrationssvårigheter och på vilket sätt förskollärare skapar delaktighet för barn i de vardagliga aktiviteterna. För att kunna besvara syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Elever i koncentrationssvårigheter : En kvalitativ studie om läsinlärning hos elever som be- döms vara i koncentrationssvårigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Gabriella Hanell; [2019]
  Nyckelord :concentration; concentration difficulties; learning to read; reading difficulties; learning difficulties; promotion methods; didactics; teachers; koncentration; koncentrationssvårigheter; läsinlärning; lässvårigheter; inlärningssvårigheter; främjande arbetssätt; didaktik; lärare;

  Sammanfattning : I lärarutbildningen har det funnits möjlighet att tillägna sig olika tillvägagångssätt för hur undervisning i klassrummet planeras och struktureras. Detta har utvecklat ett starkt intresse hos mig för att söka vidare kring hur elever i koncentrationssvårigheter hanteras i klassrum. LÄS MER

 3. 3. ADHD i musikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Olsson; [2019]
  Nyckelord :ADHD; musikklassrummet; fysisk miljö; specialpedagogik; koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar musikklassrummet ger med hänsyn till elever med ADHD. Med ett ramfaktorteoretiskt perspektiv undersöks resursrelaterade ramar där fokus ligger på den fysiska miljön. LÄS MER

 4. 4. Sömnstörande faktorer inom somatisk vård: ur ett patientperspektiv : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Wijkman; Ilona Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Sömn; sömnstörande faktorer; patientperspektiv; erfarenheter; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov som påverkar vår hälsa. Bristfällig sömn kan leda till försämrat minne, koncentrationssvårigheter och dåligt humör. LÄS MER

 5. 5. Skiftarbetes påverkan på patientsäkerheten : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carolin Horn; Annegret Knabe; [2018]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Skiftarbete; Sjuksköterska; Nattarbete;

  Sammanfattning : Varje patient som vårdas på sjukhus och är i behov av omvårdnad dygnet runt ska känna sig trygg och säker under sitt vårdtillfälle. Detta innebär att sjuksköterskor behöver vara närvarande under dygnets alla timmar och därmed även under nattetid när de flesta människor sover. LÄS MER