Sökning: "koncentrationssvårigheter"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet koncentrationssvårigheter.

 1. 1. Förskollärares arbete med barn som har koncentrationssvårigheter

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Linda Kokkonen; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; exkludering; förskollärare; inkludering; koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Studien undersökte förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med barn som har koncentrationssvårigheter och på vilket sätt förskollärare skapar delaktighet för barn i de vardagliga aktiviteterna. För att kunna besvara syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. LÄS MER

 2. 2. ADHD i musikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Olsson; [2019]
  Nyckelord :ADHD; musikklassrummet; fysisk miljö; specialpedagogik; koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar musikklassrummet ger med hänsyn till elever med ADHD. Med ett ramfaktorteoretiskt perspektiv undersöks resursrelaterade ramar där fokus ligger på den fysiska miljön. LÄS MER

 3. 3. Skiftarbetes påverkan på patientsäkerheten : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carolin Horn; Annegret Knabe; [2018]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Skiftarbete; Sjuksköterska; Nattarbete;

  Sammanfattning : Varje patient som vårdas på sjukhus och är i behov av omvårdnad dygnet runt ska känna sig trygg och säker under sitt vårdtillfälle. Detta innebär att sjuksköterskor behöver vara närvarande under dygnets alla timmar och därmed även under nattetid när de flesta människor sover. LÄS MER

 4. 4. Inkluderande arbetssätt : En intervjustudie om inkludering av elever med koncentrationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Edquist; Malin Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Inkludering; koncentrationssvårigheter; individanpassning; arbetssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka kunskapen om hur verksamma lärare i grundskolan arbetar inkluderande i klassrummet med fokus på elever med koncentrationssvårigheter. Studien syftade även till att ta reda på om, och i så fall hur, diagnoser påverkar lärarens arbete i klassrummet och vilka olika arbetssätt som har visat sig fungera bättre och sämre i arbetet med elever med koncentrationssvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Koncentrationssvårigheter i skolans värld : En observationsstudie om hur lärare bemöter elever med koncentrationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Stefan Radovic; Fredrik Vallerström; [2013]
  Nyckelord :Koncentrationssvårigheter; bemötande; teoretiska perspektiv; orsaker;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna uppsats undersöker hur olika lärare förhåller sig till elever som tappar sin koncentrationsförmåga, inom ramen för skolans undervisningsverksamhet. Fokus ligger på hur olika lärare agerar i bemötandet när en elev tappar sin koncentration, om det fanns några skillnader i hur lärare agerar när det gäller barn med generella koncentrationssvårigheter jämfört med barn utan generella koncentrationssvårigheter, samt vilken effekt lärarens agerande får för den fortsatta undervisningen. LÄS MER