Sökning: "koncern"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade ordet koncern.

 1. 1. Aktivering av immateriella anläggningstillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Brankovic; Filip Nordin; [2023-06-27]
  Nyckelord :Immateriella anläggningstillgångar; IFRSr; K3; onoterade; noterade; koncern; Data; IT telekommunikation; Utbildning; forskning utveckling; Positive Accounting Theory; andel immateriella anläggningstillgångar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: De immateriella anläggningstillgångar och hur dessa aktiveras har varit föremål för diskussion under en längre tidsperiod. Vid upprättandet av företagets finansiella rapporter uppstår det en form av komplexitet i samband med tillämpningen av de två principbaserade regelverken K3 och IFRS. LÄS MER

 2. 2. K2 eller K3? En kvantitativ studie som undersöker samband mellan soliditet, omsättningstillväxt och branschtillhörighet hos mindre onoterade företag och deras benägenhet att frivilligt tillämpa K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ofelia Granberg; Isabelle Berner; [2023-02-21]
  Nyckelord :K2; K3; redovisningsregelverk; soliditet; omsättningstillväxt; immateriella tillgångar; komplexitet; Bokföringsnämnden;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I Sverige kan mindre onoterade företag välja mellan att tillämpa det regelbaserade redovisningsregelverket K2 och det principbaserade regelverket K3. K3 har ett användarperspektiv som gör att det lämpar sig bättre som beslutsunderlag för företagets intressenter, men är samtidigt mer komplicerat och resurskrävande, varför en avvägning mellan kostnad och nytta måste göras. LÄS MER

 3. 3. “En förändring för en bättre värld” En studie om att organisera CSR- och hållbarhetsarbete, samt att skapa värde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Saga Greby; Amanda Ellebrant; [2023-02-16]
  Nyckelord :CSR- och hållbarhetsarbete; Organisering; Koncernstruktur; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har länge varit ett aktuellt ämne som diskuterats i samhället. En hållbar utveckling handlar om att värna om jordens resurser för att även nästkommande generationer skall kunna leva ett gott liv på denna planet. En aktör som har stor påverkan på samhällets hållbara utveckling är företag. LÄS MER

 4. 4. Praktisk eller opraktisk majoritet? Ett aktiebolagsrättsligt perspektiv på praktisk majoritet som grund för ett koncernförhållande - med anledning av SOU 2022:29

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Astrid Malm; [2023-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En koncern består av en grupp om två eller flera företag, varav ett är moderbolag och övriga är dotterföretag. Att en koncern utgörs av flera juridiska personer innebär att aktiebolagslagens regler, som är utformade enligt idén om aktiebolaget som ett juridiskt självständigt företag, riskerar att bli verkningslösa i förhållande till koncerner. LÄS MER

 5. 5. Intressegemenskap; en förvirring eller en förklaring? En utredning om användandet av begreppet intressegemenskap i inkomstskattelagen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Månsson; [2023-02-02]
  Nyckelord :Skatterätt; Inkomstskatt; Företagsbeskattning; Intressegemenskap;

  Sammanfattning : I inkomstskattelagen används begreppet intressegemenskap för att benämna företag med viss samhörighet. Vid en första anblick är det lätt att tro att begreppet har en enhetlig definition, men så är inte fallet. Begreppet definieras i 14 lagrum i inkomstskattelagen med olika omständigheter som konstituerar intressegemenskap. LÄS MER