Sökning: "koncern"

Visar resultat 16 - 20 av 218 uppsatser innehållade ordet koncern.

 1. 16. Intern aktieöverlåtelse i fåmansföretag – Smitta inte företaget med kvalificerade andelar!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Enoksson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; fåmansföretag; 3:12 reglerna; intern aktieöverlåtelse; karensbolag; skatteplanering; tax law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En delägare som innehar kvalificerade andelar i ett fåmansföretag omfattas av de s.k. 3:12-reglerna som innebär att utdelning och kapitalvinst till viss del ska beskattas i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. LÄS MER

 2. 17. Otillbörligt ingripande i aktieägaravtal – ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Berglund; [2019]
  Nyckelord :aktieägaravtal; medverkan till kontraktsbrott; NJA 2005 s. 608; Karlgren; otillbörligt ingripande i avtal; private equity; fond; skadeståndsrätt; utomobligatoriskt skadestånd; spärregeln; Kleineman; rättsekonomi; Coase; Posner; escrow-konto; skadeståndslag; NJA 2016 s. 51; NJA 2015 s. 1040; RH 2008:46; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Shareholders’ agreements have a major impact on the practical business life. Here, shareholders can in a clandestine and flexible way make tailor-made restrictions on how and when the shares can be transferred to third parties. LÄS MER

 3. 18. Förändring vid implementering : En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser och reaktioner vid förändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Amanda Hansson; Erika Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Organizational change; implementation; understanding; communication; change leadership; Organisationsförändring; implementering; förståelse; kommunikation; förändringsledarskap.;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna studie var att studera medarbetares upplevelser vid organisationsförändring då tidigare forskning visar att en stor del av alla förändringsinitiativ misslyckats. Därav är syftet med denna studie att identifiera faktorer som påverkar medarbetarnas upplevelse vid förändring samt hur dessa påverkar utfallet. LÄS MER

 4. 19. Stressprevention & Agil transformation : Prevention av organisatoriska rotorsaker till stress genom införandet av det Agila arbetssättet inom en högteknologisk multinationell svensk koncern

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Minanda Fritz; [2018]
  Nyckelord :agile methods; ergonomics; organizational development; organisational development; organizational and social work environment; agile; organizational stress; stress prevention; scrum; autonomous groups; democratization; leadership; systematic work environment; systematic psychosocial work environment; efficiency; efficient production processes; stressprevention; Företagshälsovård; KBT; rehabilitering; stressbehandling; stressforskning; ledningsgrupp; IT-konsult; systemutveckling; syfte och värderingar; företagskultur; organisationskultur; primär stressprevention; stressprevention; KANBAN; agil; agilt; agilt arbete; agil transformation; organisationsutveckling; konsultativt ledarskap; LEAN; KAIZEN; effektivitet; agilt ledarskap; coachande ledarskap; hållbart ledarskap; ergonomi; organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö; organisatorisk stress; agila arbetsmetoder; skrum; självstyrande grupper; demokratisering; ledarskap; systematiserat psykosocialt arbetsmiljöarbete; effektivitet; effektiva produktionsprocesser; scrum;

  Sammanfattning : Background: The Swedish Royal School of Technology (KTH) was hired to conduct a pilot study project on stress prevention, "Stress Prevention Project" in a Swedish high-tech global manufacturing company with headquarters in Sweden. The aim was to identify the root causes of stress among employees at the organizational level and to offer a way to prevent the root causes. LÄS MER

 5. 20. Framgång i ett belöningssystem och dess relation till motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Alicia A. Wetterwik; Sebastian Kavleskog; [2018]
  Nyckelord :monetary incentives; pay for performance; intrinsic motivation; stewardship;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med empiriskt material om hur relationen mellan individers framgång i ett monetärt belöningssystem och motivation påverkas av individers stewardship-grad. En stor del av tidigare forskning på motivation och monetära belöningssystem har fokuserat på det traditionella sambandet mellan motivation och prestation; att monetära belöningssystem är motivationsskapande. LÄS MER