Sökning: "koncernbeskattning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet koncernbeskattning.

 1. 1. Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln - I ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Björn Thulin; [2019]
  Nyckelord :Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln; ränteavdragsbegränsningsregler; ränteavdrag; den skatterättsliga neutralitetsprincipen; neutralitetsprincipen; gruppregler; gruppundantag; Group Ratio Rule; Equity Escape Rule; OECD; BEPS Action 4; direktivet mot skatteundandraganden; ATAD; koncernbeskattning; resultatutjämning; prop. 2017 18:245.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On January 1 2019, extensive changes were introduced to the Swedish corporate tax system. From previously only limiting deductions for interest expenses related to internal loans, the corporate tax reform entails that all interest expenses are limited and all Swedish companies are subject to the regulations. LÄS MER

 2. 2. Skatteregler för en idrottskoncern - Med fokus på internprissättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carl-Magnus Bondhus; [2012]
  Nyckelord :Ideella föreningar; OECDs riktlinjer; Internprissättning; Idrottskoncern; Koncernbeskattning; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis will investigate the Swedish group taxation for income tax purpose for sport groups. I will focus on how the public non-profit organizations who owns their own sta-dium should calculate a market rent. This is due to the Swedish Tax Agency starting an audit of sport associations in 2007. LÄS MER

 3. 3. Gränsöverskridande underprisöverlåtelser : Är villkoret om skattskyldighet i Sverige förenligt med EU-rätten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Lynn Ehn; [2010]
  Nyckelord :EU-skatterätt; Koncernbeskattning; Underprisöverlåtelser; Gränsöver-skridande överföring av tillgångar; Territorialitetsprincipen; Fördelning av beskattningsrätten;

  Sammanfattning : SammanfattningFöretag med koncernbidragsrätt har en möjlighet att överföra enstaka till-gångar till underpris utan att tillgångens övervärde uttagsbeskattas. För att få genomföra en kvalificerad underprisöverlåtelse som leder till undantag från uttagsbeskattning finns ett villkor i 23:16, 1 st. IL. LÄS MER