Sökning: "koncernredovisning ias 40"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden koncernredovisning ias 40.

 1. 1. IFRS 13 och nationella skillnader angående värderingsprecision för förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Glenn Holtudd; Emil Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågor: När IFRS implementerades i EU 2005 ändrades spelplanen förkoncernredovisning och en specifik standard för fastighetsbolag, IAS 40 Investment Property, gavsamtliga fastighetsbolag möjligheten att värdera sina förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde snarareän enligt anskaffningsvärde. De redovisningsmässiga effekterna av IAS 40 efter dess införande möttes avett blandat mottagande och kritik lyftes fram om bland annat svårigheten i att jämföra bolag med olikagrundantaganden för sina värderingar och problem kring informationsasymmetri. LÄS MER

 2. 2. Värdering av förvaltningsfastigheter – En kvalitativ studie ur tre perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carl-Johan Lindgren; Jesper Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :Fair value; investment property; IFRS 13; valuation process; value theory; IAS 40; institutional theory; legitimacy theory; qualitative study; fair value hierarchy; valuation; interviews; Verkligt värde; förvaltningsfastigheter; IFRS 13; värderingsprocess; värdeteori; IAS 40; institutionell teori; legitimitetsteori; intressentteori; kvalitativ studie; avkastningsmodell; kassaflödesmodell; värderingshierarki; ortsprismetoden; intervjuer;

  Sammanfattning : Det har sedan länge konstaterats att förvaltningsfastigheter utgör en central roll i världsekonomin. Inte minst har detta uppdagats under kriser såsom den globala finanskrisen år 2008. Själva värdet på en förvaltningsfastighet är därför inte av intresse endast för fastighetsbolaget i fråga, utan även för intressenter. LÄS MER

 3. 3. IAS 40 ur ett Nordenperspektiv : Jämförelse av regelverkets efterlevnad 2014 jämfört med 2009

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Gunilla Wigge; [2016]
  Nyckelord :IAS 40; fair value; investment property; compliance; förvaltningsfastigheter; IFRS; IAS 40; fair value; investment property; compliance; förvaltningsfastigheter; IFRS;

  Sammanfattning : Börsnoterade bolag ska i sin koncernredovisning redovisa enligt IFRS och förvaltningsfastigheter skall redovisas enligt IAS 40 Förvaltningsfastigheter. Detta examensarbete undersöker hur Nordiska börsnoterade bolag tillämpar vissa punkter inom IAS 40 i 2014 års redovisning jämfört med 2009 års redovisning. LÄS MER

 4. 4. Värdering av icke-finansiella anläggningstillgångar : En studie om användandet av värdering till verkligt värde i svenska företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Christoffer Olsson; Svante ten Siethoff; [2016]
  Nyckelord :IAS 16 Materiella anläggningstillgångar; IAS 38 Immateriella anläggningstillgångar; IAS 40 Förvaltningsfastigheter; Decision usefulness; Stewardship; Verkligt värde; Historiskt anskaffningsvärde.;

  Sammanfattning : Sedan 2005 är det obligatoriskt för noterade bolag att upprätta sin koncernredovisning enligt de internationella redovisningsstandarderna IFRS/IASB. Syftet är att uppnå likartade redovisningsprinciper inom EU. LÄS MER

 5. 5. IAS 40 En studie av hur redovisningen av förvaltningsfastigheter till verkligt värde påverkat resultat- och balansräkningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Beata Tråcklare; Mathias Arlt; [2013-08-06]
  Nyckelord :Förvaltningsfastigheter; IAS 40; verkligt värde; eget kapital; börsvärde;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan år 2005 har flertalet fastighetsföretag i Sverige valt attvärdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde, istället för till anskaffningsvärde. Ettverkligt värde skulle kunna vara mer relevant än ett historiskt anskaffningsvärde eftersomdetta är mera aktuellt, och därmed ger en bättre bild av tillgångens ekonomiska värde. LÄS MER