Sökning: "konfessionell"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet konfessionell.

 1. 1. Utmaningar inom religionskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Farah Alaouie; Kauthar Alkhatib; [2020]
  Nyckelord :Icke-konfessionell; inkludering; religionskunskapsundervisning; strategier; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att med hjälp av vetenskapliga källor besvara våra frågeställningar: Vilka utmaningar har läraren i sin religionskunskapsundervisning med hänvisning till elevernas religiösa och icke-religiösa erfarenheter? Hur inkluderas eleverna i religionskunskapsundervisningen utifrån deras religiösa och icke-religiösa erfarenheter? Vi vill med denna kunskapsöversikt nå ut till lärarstudenter samt verksamma lärare som möts av utmaningar inom religionskunskapsundervisningen. Kunskapsöversikten kommer även med hjälp av det vetenskapliga stödet presentera olika strategier, dessa strategier kan användas för att lösa utmaningar som kan uppstå inom religionskunskapsundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Vilka argument finns för religionsfrånvaro, ateism och icke-tro i sekulariserad religionsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kaj Hagstedt; [2020]
  Nyckelord :tro; religion; sekularisering; postsekularisering; konfessionell; ickekonfessionell; religionskunskap; ateism; icketro; agnosticism; läroplan; religionsfrånvaro; religious education; RE; non belief; secularisation; confessional; belief; secular; postsecular;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskningen säger om argument för att ge religionsfrånvaro, ateism och icke-tro en plats i religionskunskapsundervisningen. Vetenskapliga källor i form av avhandlingar och artiklar ligger till grund för kunskapsöversikten och sammanfattningsvis pekar forskarna på att Sverige är ett sekulariserat eller möjligen postsekulariserat, pluralistiskt samhälle där skolan enligt läroplanen ska vara icke-konfessionell. LÄS MER

 3. 3. Från kristendomsämnen till kristendomsämne : En studie av opinioner kring beslutet om det nationella  kristendomsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Karl Hassel; [2019]
  Nyckelord :Kristendomsämne; katekes; opinioner; konfessionell icke konfessionell undervisning; 1919 års undervisningsplan; didaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka kristendomsämnet uppkomst och debatten som fördes mellan olika opinioner i samhället och se hur dessa opinioner försöker påverka utformandet med deras visioner av det nya kristendomsämnet kopplat till katekesens roll i folkskolan och innehållet i 1919 års undervisningsplan.  Till syftet formulerades följande frågeställningar;  • Vilka visioner för kristendomsämnet hade de olika opinionerna? • Hur samverkade debatten angående katekesen med framställningen av 1919 års undervisningsplan? • Hur framträder de didaktiska frågorna i de olika opinionernas visioner för kristendomsämnet? Metoden som användes för att få svar på mina frågeställningar var en komparativ litteraturstudie av tidigare forskning, utifrån frågan om hur opinionsgrupperna presenterade deras visioner kring det moderna kristendomsämnets tillkomst. LÄS MER

 4. 4. Den religiösa friskolan och de mänskliga rättigheterna. : En studie om religionsfrihetens gränser och om konfessionell skola går att rättfärdiga utifrån de mänskliga rättigheterna.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Nora Monier; [2019]
  Nyckelord :Barnkonventionen; den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna; barnets autonomi; paternalism och religionsfrihet;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en analys om religionsfrihetens gränser och om konfessionell skola går att rättfärdiga utifrån de mänskliga rättigheterna. Syftet med studien har varit att problematisera religiösa friskolor som vilar på konfessionell grund, i förhållande till de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Grundläggande värderingar : En kritisk diskursanalys av skolans läroplan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Rebecca Hedin; [2019]
  Nyckelord :Läroplan; etik; kristna traditioner; västerländsk humanism; icke-konfessionell undervisning; sekularisering; mångkultur;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna uppsats fokuserar främst på formuleringen i skolans läroplan att skolans etik ska förvaltas av kristna traditioner och västerländsk humanism samt att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Utifrån att jag har granskat och tolkat medias pressbild, de framlagda motionerna och olika vetenskapliga arbeten i ämnet så ställde jag mig följande frågor; vilken mediabild som kommer till uttryck och vilken kritik formuleringen får i motioner samt hur olika forskare tolkar formuleringen. LÄS MER