Sökning: "konflikt definition"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden konflikt definition.

 1. 1. Svenska lantbrukares tillämpning av arrendelagstiftningen : en undersökande studie om hur arrendelagstiftningen praktiseras i dagens lantbruk

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Alva Hökbåghe; Beatrice Möller; [2023]
  Nyckelord :jordbruksarrende; beslutsteori; arrendelagstiftning; lantbruk; jordägare; arrendator; agricultural tenancy; decision theory; tenancy law; agriculture; landowner; tenant farmer;

  Sammanfattning : Jordbruksarrende spelar idag en betydande roll för det svenska lantbruket genom att skapa en alternativ möjlighet att bruka mark och tillhörande byggnader. Den höga medelåldern hos lantbrukare idag ger en indikation på att det inom en snar framtid kommer ske ett större skifte av ägarstrukturen inom branschen. LÄS MER

 2. 2. Världens farligaste mobilapplikation? – En undersökning av den internationella humanitära rättens regelverk om direkt deltagande i fientligheterna när civila delar militär information genom en mobilapplikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Hultqvist; [2022]
  Nyckelord :folkrätt; direkt deltagande i fientligheter; IHL; cyber; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of the essay is to investigate whether a civilian sharing military intelligence through a smartphone application during an ongoing international armed conflict risks to lose their civilian protection. The essay primarily concentrates on the notion of direct participation, as can be found in article 51(3) in Protocols Additional I to the Geneva Conventions. LÄS MER

 3. 3. Studentkontraktet : En studie om studenters föreställningar om sin utbildning, sina lärare och varandra

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Gabriella Schelin; [2022]
  Nyckelord :Educational Contract; Teaching Contract; Student Contract; Social Contract; Academic Entitlement; Utbildningskontrakt; Undervisningskontrakt; Studentkontrakt; Akademiskt berättigande; Socialt kontrakt; Academic Entitlement;

  Sammanfattning : This study examines present beliefs and expectations amongst university students which define the higher educational setting in Sweden. These beliefs and expectations can be understood as a Teaching Contract, which refers to a Social Contract between students, instructors, and higher education in general. LÄS MER

 4. 4. Beräkning av förrättningskostnader vid fastighetsbildning och fördelning av förrättningskostnader vid fastighetsbestämning : En konflikt mellan förutsebarhet och skälighet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Edvin Almgren; [2022]
  Nyckelord :Förrättningskostnader; förutsebarhet; skälighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Riskreducering av naturolyckor med hjälp av spatial multikriterieanalys : En fallstudie över Gävle kommuns omvandling av industriområdet Näringen utifrån kommun- respektive försäkringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Timmie Håkansson; Rebecca Lind; [2022]
  Nyckelord :Risk reduction; Multi-criteria analysis; Sustainable development; Climate change; 3D-modelling; GIS; Riskreducering; MKA; Hållbar utveckling; Klimatförändringar; 3D-modellering; GIS;

  Sammanfattning : I samband med Gävle kommuns omvandling av den havsnära stadsdelen Näringen identifieras många naturgeografiska och geotekniska utmaningar. Dessa utmaningar förväntas förvärras av klimatförändringar, men också betyda en större påverkan på låglänta och havsnära områden. LÄS MER