Sökning: "konflikten i nordirland"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden konflikten i nordirland.

 1. 1. På väg mot en Gender-Just Peace - En fallstudie av fredsprocessen I Nordirland och kvinnogruppers påverkan efter NIWC:s grundande och inträde i den politiska scenen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Nilsson; Daniel Thursfield; [2013]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; Gender-Just; NIWC; Nordirland; Kvinnogrupper; Fred; Liberal Fred; Good Friday; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I följande uppsats kommer vi att titta närmare på teorin Gender-Just Peace och med hjälp av den analysera fredsavtalet på Nordirland, även kallat för Good Friday Agreement. Fredsprocessen kommer att beskrivas och kvinnogruppen NIWC kommer att ligga i fokus då de var de enda kvinnliga representanterna av alla aktiva delegater vid förhandlingsbordet. LÄS MER

 2. 2. IRA och de grundläggande förmågorna

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Anna Larsson; [2011]
  Nyckelord :IRA; Northern Ireland; The troubles; IRA; Nordirland; grundläggande förmågor; ledning; uthållighet; und info; rörlighet;

  Sammanfattning : Svensk doktrin framhåller sex grundläggande förmågor för analys av motståndaren. Dessa är ledning, uthållighet, und/info, rörlighet, verkan och skydd.Förmågorna är en tankemodell avsedd för att nå maximal effekt i sitt agerande. LÄS MER

 3. 3. Kilcullen i Nordirland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Patrik Dingertz; [2011]
  Nyckelord :North Ireland; David Kilcullen; twenty eight articles; Nordirland; David Kilcullen; twenty eight articles;

  Sammanfattning : Upproren i arabvärlden och Västeuropa har haft olika tillvägagångssätt och olika utfall. Syftet med uppsatsen är att visa att David Kilcullens teori kring upprorsbekämpning är tillämpig oavsett konfliktens natur eller geografiskt läge. LÄS MER

 4. 4. ”Good fences make good neighbours” - Om brobyggande mellan katolska och protestantiska ungdomar i Belfast på gräsrotsnivå.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jan Pettersson; [2010-03-19]
  Nyckelord :Ungdomsarbete; brobyggande; livssituation; Belfast;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ undersökning om brobyggande mellan katolska och protestantiska ungdomar i Belfast på Nordirland, samt en inblick i deras livsvärld i arvet efter den långvariga konflikt som har ägt rum i området. Våldsamheterna har taggats ner avsevärt gentemot hur det brukade vara för bara ett par decennier sedan och man hör inte lika mycket om det längre. LÄS MER

 5. 5. Förändrade attityder? En fallstudie över NGO:s arbete för konflikttransformation på Nordirland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Eric Jönsson; [2008]
  Nyckelord :Nordirland; Konflikttransformation; Conflict Transformation Agencies; Relationsbyggande; Försoning; Peace and conflict research; polemology; Freds- och konfliktforskning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar och jämför olika konflikttransformerande organisationer som verkat i Nordirland och genom detta ges möjlighet att på så vis ta reda på om det skett en konflikttransformation eller ej? Analysen utgår från John Paul Lederach teorier kring fredsbyggande modeller. Jag kommer använda mig av två modeller, den ena är en pyramid över samhället, där det politiska toppskiktet ligger högst och gräsrotsnivån ligger i botten. LÄS MER