Sökning: "konflikter inom teamet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden konflikter inom teamet.

 1. 1. Sjuksköterskans ledarroll i psykiatrisk slutenvård-en intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marianne Elisabeth Andresen; Frida Larsson; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskans roll; ledarskap; arbetsledning; psykiatri; omvårdnad; team; samarbete; kommunikation; konflikter inom teamet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Introduktion: Studier som författarna tagit del av visar att bristande kommunikation med uteblivet ledarskap som följd legat bakom flera situationer som lett till risk för eller faktiska vårdskador. Till stor del har de studier som hittats som beskriver sjuksköterskans ledarroll utförts i somatisk vård, varför författarna såg en kunskapslucka i psykiatrisk omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Operationsteamets erfarenheter av kommunikation perioperativt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Dittlau; Emil Oskarsson; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Perioperativt; Patientsäkerhet; Operationsteam; Imogene King; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är avgörande för ett fungerande teamsamarbete och brister i kommunikation kan leda till missförstånd och allvarliga konsekvenser. Forskning visar att brister i kommunikation kan leda till ineffektiva och försenade operationer samt att kommunikation är en sårbar punkt inom vården som kan hota patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Den pediatriska operationssjuksköterskan: Påfrestande upplevelser och stödet i den pediatriska operationssjukvården.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Alexandersson Restin; Charlotta Persson; [2017-08-02]
  Nyckelord :Operationssjuksköterskor; Etik; Känslor; Konflikter; Barn; Kvalitativ innehållsanalys; Upplevelse; Coping; Strategi; Pediatriskt; Operational Nurses; Ethics; Emotions; Conflicts; Children; Qualitative Content Analysis; Experience; Coping; Strategy; Pediatric;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskan arbetar i en högteknologisk och komplex vårdmiljö där allt fler och sjukare patienter idag vårdas. Operationssjuksköterskor inom pediatrisk operationssjukvård möter en variation av patienter vilket ställer höga krav på att kunna anpassa vården efter de individuella patienternas behov. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av samverkan i team - en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Oskarsson; Robert Persson; [2014]
  Nyckelord :Kommunikation; Patientsäkerhet; Samverkan; Team; Tidsbrist; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: När olika professioner inom hälso- och sjukvården ska mötas och samarbeta med patienten i centrum, kan det uppstå konflikter, vilket kan leda till att graden av god omvårdnad och att patientsäkerheten hotas. Tidigare forskning beskriver att teambuilding och kommunikation mellan de olika professionerna leder till optimal samverkan i team, vilket stärker patientsäkerheten. LÄS MER

 5. 5. Vårdteamet : Faktorer som skapar ett fungerande team

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Fredrik Johansson; Emma Sylvan; [2013]
  Nyckelord :Collaboration; communication; teamwork; kommunikation; samarbete; teamarbete;

  Sammanfattning : I omvårdnadsarbetet behövs förmågan att samarbetaoch kommunicera för att ge god vård. Dialog anses nödvändig vid hälso- ochsjukvårdsarbete då informationsutbyte ger ökar kunskap och bidrar tillkollektivt ansvar. LÄS MER