Sökning: "konfliktförebyggande arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden konfliktförebyggande arbete.

 1. 1. KONFLIKTPOTENTIAL OCH AGILA ARBETSSÄTT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mikael Tengroth; [2020-03-09]
  Nyckelord :konfliktpotential; agil; konflikthantering; självstyrande grupper; scrum;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att bidra till kunskapen om de specifika förutsättningarna för konfliktförebyggande arbete i agila organisationer. Mer specifikt syftar min undersökning till att belysa konfliktpotentialen i agila arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Konfliktförebyggande arbete i relation till förskolans miljö : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Möller; Sofie Nordeman; [2020]
  Nyckelord :Konfliktförebyggande; miljö; material; variation; problem i miljön;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker miljöns betydelse för det konfliktförebyggande arbetet i förskolans verksamhet. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och bygger på intervjuer med förskollärare utifrån en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 3. 3. I väntan på fred: En kvalitativ fallstudie om Afrikanska Unionens konfliktförebyggande arbete

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Erichs Lång; Tim Tinghammar Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Afrika; Afrikanska Unionen; konflikt; ekonomi; internationell politik; konfilktförebyggande arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Afrikanska Unionen (AU), och dess hittills misslyckade arbete för att skapa ett fredligt och stabilt Afrika. Uppsatsen analyserar varför så få resultat kan ses av AU:s insatser. LÄS MER

 4. 4. Konfliktförebyggande arbete med toddlare : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar om arbetet med att förebygga och hantera konflikter

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Sanna Björkman; [2019]
  Nyckelord :Konflikt; konfliktförebyggande; konflikthantering; toddlare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med att förebygga och hantera konflikter i en barngrupp bestående av toddlare. Studien är en kvalitativ studie där tre enskilda förskollärare har intervjuats för att få deras beskrivningar om hur de arbetar tillsammans med toddlarna. LÄS MER

 5. 5. Barnets behov sätts i centrum : pedagogers reflektioner om konflikthantering i samlingssituationen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Abrahamsson; Frida Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :förskola; samling; konflikt; hantering; konfliktförebyggande;

  Sammanfattning : Inledning Varje dag sker konflikter i förskolan och som en del i vårt uppdrag beskrivs det att förskolan ska stötta barnen till att utveckla sin förmåga att kunna fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och att ta ansvar för att det finns gemensamma regler i förskolan. Vi har valt att i denna studie lägga vårt fokus på pedagogers reflektioner kring konflikthantering i samlingssituationen. LÄS MER