Sökning: "konflikthantering fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden konflikthantering fritidshem.

 1. 1. ”DET BYGGER PÅ RELATIONER ANNARS ÄR MAN CHANSLÖS” : En kvalitativ studie om hur fritidspersonalen förhåller sig till elever med utmanande beteende

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elvira Hansson; Sara Ljungqvist; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; fritidshem; affekt; konflikthantering; samverkan;

  Sammanfattning : Elever med utmanande beteende är inget ovanligt att stöta på inom skolans värld och det är sannolikt något som all fritidspersonal är bekant med. Denna studies syfte var att öka kunskap om hur den verksamma personalen i fritidshemmet förhåller sig till de elever som de menar har ett utmanande beteende och relationsskapandets betydelse i mötet med dessa elever. LÄS MER

 2. 2. Fritidshem och skola - ett träningsläger i konflikthantering : En mixad studie om utbildning i konflikthantering, delaktighet, ledning och konflikthanteringsmodeller

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stafen Mattias Englin; Jonas Lövström; [2020]
  Nyckelord :Konflikthantering; konflikthanteringsmodell; fritidshem; grundskola; delaktighet; teorin om dubbla angelägenheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka skolpersonals syn på hur utbildning i konflikthantering påverkar elevers och fritidshemspersonals delaktighet i konflikthanteringsarbetet. Vi vill även undersöka skolpersonals uppfattning om effekterna av de olika konflikthanteringsmodeller och/eller rutiner som man använder sig av vid konflikthantering. LÄS MER

 3. 3. Konflikthantering utifrån fritidslärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Pourabdi; Beatrice Granqvist; [2020]
  Nyckelord :Konflikter; Konflikthantering; Fritidshem; Förebyggande arbete; Sociala relationer; Lärande;

  Sammanfattning : Då konflikter är en del av livet ville vi med denna studie ta reda på hur fritidslärare hanterar och löser konflikter samt hur de använder konflikthantering som en grund för lärande för eleverna i de lägre åldrarna på fritidshemmen. Då vi båda på ett eller annat sätt varit i kontakt med olika fritidshem kunde vi se att konflikter var något som uppstod konstant. LÄS MER

 4. 4. Konflikter i den fria leken på fritidshemmet : En kvalitativ studie om konflikter och konflikthantering i den fria leken på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mona Abdi; [2019]
  Nyckelord :leisure center; conflict; conflict management; educator; the free play; fritidshem; konflikt; konflikthantering; pedagog; den fria leken;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine whether there is a connection between conflicts that arise between the students and the free play at the leisure center, and how these conflicts are handled. I answered the study's question with the help of qualitative interviews and observations. LÄS MER

 5. 5. Fritidspersonalens verklighet : En enkätstudie om vilken syn personal inom fritidshem har på sin arbetsroll och sitt uppdrag

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Josefin Albinsson; Lisen Hållberg; [2019]
  Nyckelord :After school programs; school; education; leisure time; leisure teachers; teacher; profession; mission; Fritidshem; fritids; skola; utbildning; fritidspedagogik; fritidslärare; fritidspedagog; fritidspersonal; lärare; pedagog; fritidshemmets uppdrag; fritidshemmets yrke; fritidshemmets verksamhet; yrkesuppdrag; yrkesinnehåll;

  Sammanfattning : Efter att fritidshemmet år 2016 fick ett eget kapitel i läroplanen styrktes fritidslärarnas uppdrag ytterligare och från den första juli 2019 blir det krav på behörighet och legitimation för lärare i fritidshem. Med anledning av att yrket har gått, och går igenom förändringar, kan det öppnas upp för att nya förmågor och kunskaper blir av värde att ha i verksamheten jämfört med tidigare. LÄS MER