Sökning: "konflikthantering i förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden konflikthantering i förskola.

 1. 1. Pojkar och flickor ska behandlas lika, fast ändå inte : En studie om pedagogers konfliktlösningsstrategier och ambivalenta uppfattningar om konflikthantering och jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Catharina Lernéus; Sandra Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; konflikthantering; jämställdhet; yngre barn; läroplan; bemötande; konfliktlösning; röstläge.;

  Sammanfattning : Dagligen uppstår konflikter på förskolan mellan barn eller mellan barn och pedagog som många gånger inte främjar jämställdheten mellan pojkar och flickor. Syftet med denna studie är att bidra med mer kunskap om konflikthantering i förskolan ur ett jämställdhetsperspektiv då ytterst få tidigare studier undersökt detta. LÄS MER

 2. 2. Barn och pedagoger, strategier och kön : Om konflikter i förskolan ur ett genusperspektiv i relation till strukturella diskurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Pålsson; Johanna Lundgren; [2019]
  Nyckelord :barn; förskola; genus; genusperspektiv; konflikter; konflikthantering; pedagoger; poststrukturalistisk teori; strategier; uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att öka kunskaperna kring vilka kollegiala uppfattningar pedagogerhar gällande konflikter och konflikthantering i förskolan i förhållande till strukturella diskurser.Särskilt intressant har det varit att studera detta utifrån ett genusperspektiv för att ta reda på ompedagogerna uppfattar några skillnader mellan pojkar och flickors konflikter, samt i sitt egetagerande. LÄS MER

 3. 3. Barns konflikter i förskolan : Förskollärares beskrivningar av konflikter och strategier i konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Pettersson; Ameli Olsson; [2019]
  Nyckelord :Barn; förskola; förskollärare; konflikter; konflikthantering och strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares strategier för att hantera barns konflikter i förskolan. Frågeställningarna är att ta reda på hur förskollärarna i studien beskriver barns konflikter samt vilka olika strategier de uttrycker att de använder i arbetet. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering i förskola : Förskollärares uppfattningar om konflikter mellan barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Bjuhr; [2019]
  Nyckelord :Destruktiv konflikt; konflikter mellan barn; konflikthantering i förskola; konstruktiv konflikt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare uppfattar att de kan arbeta med konflikthantering samt när och var konflikter mellan barn kan ske och hur dessa konflikter kan komma till uttryck och avslutas. För att få underlag till detta så har en kvalitativ studie genomförts där fyra förskollärare intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Så levde de lyckliga i alla sina dagar : Sagan som verktyg för barns sociala utveckling i förskolan.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Wedell; Charlotte Theander; [2019]
  Nyckelord :Saga; social kompetens; konflikter; intentioner; kognitiva funktioner; samt mediering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare anser att barns sociala kompetens kan utvecklas samt hur konflikter kan bearbetas och diskuteras tillsammans med barnen med sagan som verktyg. Vi valde att genomföra en kvalitativ studie och använde oss av metoderna enkät och intervju för att samla in empiri. LÄS MER