Sökning: "konflikthantering i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden konflikthantering i förskolan.

 1. 1. Barns konflikter i förskolan : Förskollärares beskrivningar av konflikter och strategier i konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Pettersson; Ameli Olsson; [2019]
  Nyckelord :Barn; förskola; förskollärare; konflikter; konflikthantering och strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares strategier för att hantera barns konflikter i förskolan. Frågeställningarna är att ta reda på hur förskollärarna i studien beskriver barns konflikter samt vilka olika strategier de uttrycker att de använder i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Konflikthantering i förskolan : En intervjustudie kring sex förskollärares syn på konflikter och konflikthantering inom förskoleverksamheten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dorrie Chunhua Hu; [2019]
  Nyckelord :peer conflict; conflict management; teachers’ intervention; communication; pre-school;

  Sammanfattning : The impetus for this study came from my own experiences at the pre-schools. I noticed that in the pre-school there are different types of conflicts that need to be resolved or managed every day. How conflicts are handled by pre-school teachers seems to be dependent on how each pre-school teacher responds to the conflict. LÄS MER

 3. 3. ”Du är inte med i vår lek!” En etnografisk studie om kamratkulturer och konflikter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Petra Johansson; Frida Velin; [2019]
  Nyckelord :förskolebarn; inkräktare; kamratkultur; konflikter; konflikthantering; kärngrupp; interaktionsutrymme; tillträdesstrategi; uteslutningsstrategi;

  Sammanfattning : The purpose of our work has been to deepen the understanding of conflicts and their implications at preschools. Our interest in conflict has grown during our education and work as substitute teachers. LÄS MER

 4. 4. Så levde de lyckliga i alla sina dagar : Sagan som verktyg för barns sociala utveckling i förskolan.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Wedell; Charlotte Theander; [2019]
  Nyckelord :Saga; social kompetens; konflikter; intentioner; kognitiva funktioner; samt mediering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare anser att barns sociala kompetens kan utvecklas samt hur konflikter kan bearbetas och diskuteras tillsammans med barnen med sagan som verktyg. Vi valde att genomföra en kvalitativ studie och använde oss av metoderna enkät och intervju för att samla in empiri. LÄS MER

 5. 5. ”Sluta fylla i med tusch, annars får du gå till byggrummet!” En studie om operanta betingningar i pedagogers konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lan Chen; Jenny Dam; [2019]
  Nyckelord :aversiv styrning; behaviorism; förskola; konflikthantering; negativ förstärkning; pedagogiskt förhållningssätt; positiv förstärkning; Skinners operanta betingning; sänkt förstärkningsfrekvens;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på de konflikter som uppstår mellan barn och vilka metoder som används av personalen på förskolan för att lösa en konflikt. Vi har genomfört observationer på två förskolor. Intervjuer med personal på samtliga förskolor har även genomförts för att styrka personalens handlingar med resonemang. LÄS MER