Sökning: "konflikthantering strategier i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden konflikthantering strategier i förskolan.

 1. 1. Barn och pedagoger, strategier och kön : Om konflikter i förskolan ur ett genusperspektiv i relation till strukturella diskurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Pålsson; Johanna Lundgren; [2019]
  Nyckelord :barn; förskola; genus; genusperspektiv; konflikter; konflikthantering; pedagoger; poststrukturalistisk teori; strategier; uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att öka kunskaperna kring vilka kollegiala uppfattningar pedagogerhar gällande konflikter och konflikthantering i förskolan i förhållande till strukturella diskurser.Särskilt intressant har det varit att studera detta utifrån ett genusperspektiv för att ta reda på ompedagogerna uppfattar några skillnader mellan pojkar och flickors konflikter, samt i sitt egetagerande. LÄS MER

 2. 2. Barns konflikter i förskolan : Förskollärares beskrivningar av konflikter och strategier i konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Pettersson; Ameli Olsson; [2019]
  Nyckelord :Barn; förskola; förskollärare; konflikter; konflikthantering och strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares strategier för att hantera barns konflikter i förskolan. Frågeställningarna är att ta reda på hur förskollärarna i studien beskriver barns konflikter samt vilka olika strategier de uttrycker att de använder i arbetet. LÄS MER

 3. 3. ”Sluta fylla i med tusch, annars får du gå till byggrummet!” En studie om operanta betingningar i pedagogers konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lan Chen; Jenny Dam; [2019]
  Nyckelord :aversiv styrning; behaviorism; förskola; konflikthantering; negativ förstärkning; pedagogiskt förhållningssätt; positiv förstärkning; Skinners operanta betingning; sänkt förstärkningsfrekvens;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på de konflikter som uppstår mellan barn och vilka metoder som används av personalen på förskolan för att lösa en konflikt. Vi har genomfört observationer på två förskolor. Intervjuer med personal på samtliga förskolor har även genomförts för att styrka personalens handlingar med resonemang. LÄS MER

 4. 4. “Kan bli för stramt och fyrkantigt” : En enkätstudie om pedagogers upplevelser och erfarenheter av arbetet med konflikthantering i förskolan: tankestilars roll och påverkan kring hur relationer inramas och formuleras.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Sara Lundström; Anna Råberg; [2019]
  Nyckelord :communication; conflicts; conflict management; conflict management models; constructive; democracy; discourse; holistic; implementation; meaningful; preschool; social sustainability; thought styles; value base; value education; demokrati; diskurs; förskola; holistisk; implementering; kommunikation; konflikter; konflikthantering; konflikthanteringsmodeller; konstruktiv; meningsskapande; tankestilar; social hållbarhet; värdegrund; värdepedagogik;

  Sammanfattning : Konstruktiv hantering av konflikter kan bidra till lärandesituationer. Som en del i att synliggöra det vardagliga arbetet lyfter studien pedagogers erfarenheter och upplevelser kring konflikthanteringsarbetet i förskolan. LÄS MER

 5. 5. ”Konflikt är när man tycker olika, så tänker jag” : Hur förskollärare uppfattar konflikter i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lina Björklund Andersson; Jenny Åkerblom Olsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; konflikt; konflikthantering; konflikthanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Förskollärare har ett stort ansvar i förskolan för att skapa en lärorik och trygg miljö i verksamheten. Förskollärare ska kunna förebygga och handleda barn i deras konflikter för att på bästa sätt låta barn utveckla sin kommunikation och sitt samspel med andra. LÄS MER