Sökning: "konflikthanteringsmodeller"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet konflikthanteringsmodeller.

 1. 1. “Kan bli för stramt och fyrkantigt” : En enkätstudie om pedagogers upplevelser och erfarenheter av arbetet med konflikthantering i förskolan: tankestilars roll och påverkan kring hur relationer inramas och formuleras.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Sara Lundström; Anna Råberg; [2019]
  Nyckelord :communication; conflicts; conflict management; conflict management models; constructive; democracy; discourse; holistic; implementation; meaningful; preschool; social sustainability; thought styles; value base; value education; demokrati; diskurs; förskola; holistisk; implementering; kommunikation; konflikter; konflikthantering; konflikthanteringsmodeller; konstruktiv; meningsskapande; tankestilar; social hållbarhet; värdegrund; värdepedagogik;

  Sammanfattning : Konstruktiv hantering av konflikter kan bidra till lärandesituationer. Som en del i att synliggöra det vardagliga arbetet lyfter studien pedagogers erfarenheter och upplevelser kring konflikthanteringsarbetet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Konflikthantering i förskolan - Förskollärarnas förhållningssätt till barns konflikter och konflikthantering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Holmström; [2015]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; kommunikation; lärand;

  Sammanfattning : 1. AbstractKonflikter är någonting som alltid kommer att följa oss i livet. Vi har genom vår genomfördastudie inhämtat kunskap om hur viktigt arbetet med konflikthantering är. Redan i förskolan ärdet viktigt att man lägger grunden för barnen i att behärska de konflikter som uppstår. LÄS MER

 3. 3. Konflikthantering i styrdokumenten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Leander; [2014]
  Nyckelord :Konflikthantering; dokument om konflikthantering;

  Sammanfattning : Lärare, elever och övrig personal i skolans verksamhet stöter dagligen på konflikter på olika nivåer och mellanolika aktörer. Hur agerar lärare, rektor och annan personal på skolan då det uppstår konflikter på elevnivå? Mittsyfte med examensarbetet är att studera personer verksamma i skolan och deras användning av dokument ochmetoder som ligger till grund för skolors hantering av konflikter. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering. Hur lärare arbetar med konflikter och medling som metod.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Sandberg; Veronica Dempe; [2014]
  Nyckelord :Konflikt; medling; modell; interaktion; konfliktha;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Konflikter uppstår dagligen beroende på att vi människor har alla var sin åsikt om diversesaker. Det kan inom skolans värld handla om att planera en aktivitetsdag för eleverna eller konfliksituationersom uppstår mellan elever exempelvis på skolgården och i klassrummet. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering i skolans tidigare år : En kvalitativ studie utifrån ett lärar- och elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Cecilia Jansson; Frida Karlsson; [2013]
  Nyckelord :konflikter; konflikthantering; kommunikation; konflikthanteringsmodeller;

  Sammanfattning : Konflikter är något som ofta syns i skolans värld och är därmed något man som lärare behöver lära sig att hantera. Konflikter kan ske mellan olika människor exempelvis mellan elever och elever, mellan lärare och elever men denna studie fokuserar på konflikter mellan elever och elever. LÄS MER