Sökning: "konfliktlösningar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet konfliktlösningar.

 1. 1. Arbetsplatskonflikter och deras konfliktlösningar : En socialpsykologisk filmanalys gällande arbetsplatskonflikter ur tv-serien Syrror

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karolina Stenlund; [2018]
  Nyckelord :Movie analysis; social psychology; organizational communication; workplace conflicts; conflict resolutions; Filmanalys; socialpsykologi; organisationskommunikation; arbetsplatskonflikter; konfliktlösningar;

  Sammanfattning : När det talas om ordet arbetsplatskonflikter, sker detta ofta i negativa termer som att konflikter är något destruktivt för organisationen. Konflikter ses ofta som negativa för organisationen och något som snabbt måste undvikas eller lösas. LÄS MER

 2. 2. Konflikthantering på fritidshemmet : En studie kring barns och fritidspedagogers syn på konflikter och konflikthantering

  M1-uppsats, ;

  Författare :Jesper Magnusson; Abel Fokoe; [2016]
  Nyckelord :Fritidshem; Konflikter; Konflikthantering; Konfliktlösning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagoger och barn upplever att konflikter kan lösas. De teoretiska utgångspunkter som använts är ett sociokulturellt perspektiv, som beskriver hur individer samspelar med varandra och ger ett barns perspektiv, som innebär att se och förstå barns handlingar och beteenden från deras perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Tyst diplomati : En jämförande fallstudie som skildrar den tysta diplomatin som förhandlingsstrategi i konfliktlösningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Elin Damberg; [2015]
  Nyckelord :Tyst Diplomati; Förhandlingar; Utrikesdepartementet; Schibbye; Persson; Hammarström; Falkehed; Isaak; Fallstudie; Eritrea; Syrien; Etiopien;

  Sammanfattning : Through an older study auspices, awakened an interest to study how the statesmen manage the world order. The answer has its starting point in diplomacy. This paper will focus on the most criticized and controversial branch of diplomacy: the quiet diplomacy. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt vid barns konflikter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Rebecka Jönsson; Anna Wilhelmsson; [2015]
  Nyckelord :Barn; förhållningssätt; förskollärare; konflikt; roll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en förståelse för vilka uppfattningar förskollärare har om sitt förhållningssätt vid barns konflikter. Studien syftar till att skapa en förståelse för förskollärares syn på olika konflikttyper, hur de uppfattar sitt förhållningssätt vid barns konflikter. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering i förskolan : en kvalitativ intervjustudie om olika sätt att arbeta med konflikthantering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hülya Ilgöy; [2013]
  Nyckelord :Conflict; conflict resolution; solution -oriented pedagogy; strategies for conflict resolution; effective ways to resolve conflict; Konflikthantering; konfliktlösning; lösningsinriktad pedagogik; strategier för konfliktlösningar; effektiva sätt att lösa konflikter;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to find out how the teachers I have interviewed, felt that they worked with and looked at conflict management. The aim was also to find similarities and differences in teachers' ways of working with conflict. With the help of my questions, I got answers to what I wanted to explore in my essay. LÄS MER