Sökning: "konfliktsituation i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden konfliktsituation i skolan.

 1. 1. A Market for the Smart Environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Pavel Podkopajev; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis identifies tools and mechanisms of existing application markets by presenting features they offer and how they are realized. Design of a market for the smart environment is proposed, developed and evaluated. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers syn på konflikter och vad denna kan bero på

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Matilda Sörensson; Dier Hamasaides; [2009]
  Nyckelord :0;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad gymnasieelever i dagens svenska skola har för inställning tillkonflikter samt om denna syn har att göra med om eleven själv varit inblandad i en. Vi vill även ta reda på omdenna syn har ett samband med graden av elevdemokrati på skolan, eller om det har att göra med medföddaegenskaper som kön eller om man kommer från en invandrarbakgrund. LÄS MER

 3. 3. Flickor berättar hemligheter och pojkar slåss!? : en studie i konflikthantering ur ett genusperspektiv

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Alexandra Eliasson; Anna Bengtsson; [2009]
  Nyckelord :konflikthantering; genus;

  Sammanfattning : Konflikter är något som ofte förekommer i skolan, dock uppfattas konflikter vanligen som negativa och svåra att lösa. Litteraturen tar upp konflikters betydelse och vikten av att hantera dem direkt. Konflikthantering är avgörande för barns inställning till konflikter och möjligheten att uppfatta dem som utvecklande är viktigt. LÄS MER

 4. 4. Forumspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Edalatjow Azam; [2008]
  Nyckelord :forumspel; konflikt; konflikthantering; omvårdnadsprogram;

  Sammanfattning : Under mina verksamma år som lärare har jag kommit till insikt om att kunskap inte enbart kan erhållas genom att studerande passivt tar emot faktakunskap via litteratur. En ren faktakunskap kan inte komma till vare sig till individens eller till samhällets nytta. LÄS MER

 5. 5. Uppåtpuffar och nedåtpuffar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Olof Rinaird; Gustaf Persson; [2007]
  Nyckelord :Identity; conflict; conflict resolution; self-confidence; communication; Identitet; konflikt; konflikthantering; självförtroende; kommunikation;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att studera och jämföra hur två olika metoder för att förebygga konflikter införlivas i en svensk grundskola. För att finna svar på syftet har vi använt oss av följande frågeställningar: Hur arbetar lärarna på skolan i praktiken med metoderna Projekt Charlie och Gruppen som grogrund för att förebygga konflikter? Vilka likheter och skillnader finns i lärarnas arbete med de olika metoderna på skolan?Studien tar sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningstraditionen. LÄS MER