Sökning: "konfliktsituationer"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet konfliktsituationer.

 1. 1. Konflikter och konfliktstrategier i förskolan : Utifrån förskollärarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Hernvall; Anna Olausson; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; konflikt; konfliktstrategier;

  Sammanfattning : Sammanfattning Konflikter är en del av livet och de sker i olika kontexter i alla sociala sammanhang. De strategier som förskollärarna väljer att använda för att hantera en konflikt har betydelse för barns konfliktstrategier, eftersom de tar efter hur förskollärare gör. LÄS MER

 2. 2. En intervjustudie om konflikter och ledarskap i förskolan, med fokus på lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emmy Sikström; [2020]
  Nyckelord :dilemmaperspektiv; kompensatoriskt perspektiv; konflikter; konflikthantering; kritiskt perspektiv; ledarskap; ledarskapsstilar; lågaffektivt bemötande; självmedvetenhet; barnsyn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera förskollärares förståelse av sitt ledarskap i relation till konflikter, med ett fokus på det lågaffektiva bemötandet. Arbetet syftar mer specifikt till att skapa förståelse för hur förskollärarna anser att konflikter uppstår mellan vuxen och barn i förskolan samt hur de väljer att hantera det. LÄS MER

 3. 3. Barns delaktighet och inflytande vid konflikter : En kvalitativ studie om förskollärares strategier för att skapa delaktighet och inflytande vid konfliktsituationer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josefin Carlström; Julia Hägg; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; delaktighet; inflytande; konflikt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka strategier förskollärare upplever som lämpliga för att skapa möjligheter till delaktighet och inflytande för barn vid konfliktsituationer. Studien utgår ifrån följande frågeställning: Hur beskriver förskollärare de strategier de använder sig av för att skapa möjligheter till delaktighet och inflytande?      Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer av sex förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares sätt att förstå och hantera konflikter som uppstår i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Sofia Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; Galtungs ABC-triangel; konflikt; konflikthantering; KTH känsla-tanke-handling; lågaffektivt bemötande; medling; mellanmänskliga konflikter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur förskollärare förstår konflikter som uppstår i barns lek och hur förskollärarna skulle ha agerat i två autentiska konfliktfall. För att kunna besvara studiens syfte och dess frågeställningar användes enkät med fritextsvar som metod. Studien har en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering utifrån fritidslärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Pourabdi; Beatrice Granqvist; [2020]
  Nyckelord :Konflikter; Konflikthantering; Fritidshem; Förebyggande arbete; Sociala relationer; Lärande;

  Sammanfattning : Då konflikter är en del av livet ville vi med denna studie ta reda på hur fritidslärare hanterar och löser konflikter samt hur de använder konflikthantering som en grund för lärande för eleverna i de lägre åldrarna på fritidshemmen. Då vi båda på ett eller annat sätt varit i kontakt med olika fritidshem kunde vi se att konflikter var något som uppstod konstant. LÄS MER