Sökning: "konfliktstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet konfliktstrategier.

 1. 1. Konflikter och konfliktstrategier i förskolan : Utifrån förskollärarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Hernvall; Anna Olausson; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; konflikt; konfliktstrategier;

  Sammanfattning : Sammanfattning Konflikter är en del av livet och de sker i olika kontexter i alla sociala sammanhang. De strategier som förskollärarna väljer att använda för att hantera en konflikt har betydelse för barns konfliktstrategier, eftersom de tar efter hur förskollärare gör. LÄS MER

 2. 2. förskollärarens vardag : Observation och intervjustudie av hur förskolläraren förebygger konflikter och vilka konfliktstrategier de använder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sabina Simm; Beatrice Sonehag; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; konfliktstrategier; förskola; likabehandlingsplan;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser förskollärarens hantering av konflikter i förskolan. Syftet med arbetet är att öka kunskapen om hur förskollärare kan arbeta med detta i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Interaktioner på förskolegården : En kvalitativ observationsstudie om barns demokratiska värden i lekhandlingar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Wiland; Ida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Interaktion; förskolegård; lekhandling; demokratiska värden; förskola; sociokulturellt perspektiv; videoobservation; interaktionsanalys.;

  Sammanfattning : En problematik som tidigare studiers resultat visat är att pedagoger inte utformat den sociala miljön på ett sådant sätt att barn kan agera självständigt i sina interaktioner, vilket blir problematiskt eftersom det saknas forskning som visar hur barn i en specifik ålder interagerar. Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om vilka demokratiska värden barn får möjlighet att pröva genom att observera barns samspel i olika leksituationer på förskolegården. LÄS MER

 4. 4. Samarbetssvårigheter i arbetsgrupper - En jämförande studie bland lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rebecca Wernersson; Sophie Sundberg; [2015-03-19]
  Nyckelord :Arbetsgrupp; Klimat; Konfliktstrategi; Samarbetssvårigheter;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syfte är att undersöka vilka faktorer som har betydelse för hur lärare i två olika arbetslag upplever sitt arbetsklimat och hur detta har bidragit till att forma eventuella konfliktstrategier. Våra frågor är således;- Vilka faktorer menar lärarna är avgörande för de rådande klimatet i sitt arbetslag?- Hur påverkar de rådande klimatet lärarnas förhållningssätt till konflikter?- Vilka skillnader finns mellan grupperna vad gäller egenskaper i samarbetsklimatet och hur dessa skillnader förstås?Metod och material: Vi har valt en kvalitativ metod där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer för att intervjua sex personer från två olika arbetslag samt en administratör på en låg- och mellanstadieskola. LÄS MER

 5. 5. Konflikter -En kvantitativ studie om effekter av konflikter och konfliktstrategier på arbetsplatsen.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jennie Öman; Josephine Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Konflikter; konflikt; arbetsplats; konfliktstrategier; sakkonflikter; relationskonflikter;

  Sammanfattning : A quantitative study was conducted with the aim to investigate whether individuals use a specific conflict strategy when they are in a task conflict or a relationship conflict in their workplace. The study also examined whether individuals experience positive or negative effects of a task conflict or a relationship conflict when a specific conflict strategy have been used. LÄS MER