Sökning: "konjunktur"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet konjunktur.

 1. 1. Antagningen till högskolestudier - betyg eller konjunktur? En empirisk analys om betygsinflationens effekter på universitet och högskolor i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rasmus Carlsson; Leontina Davidson; [2019-11-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between average admission points to universities and colleges and average Swedish upper secondary school graduation rate, with control variables for youth unemployment and population volume for cohorts. By analyzing data for final grades, national test results, admission statistics, unemployment, and population volume for cohorts, this is tested. LÄS MER

 2. 2. Styrmedel, ekonomi och insamling – hur påverkas avfallsmängderna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Lovisa Harrysson; [2019]
  Nyckelord :Hushållsavfall; avfallsminimering; återvinning; styrmedel; ekonomiska faktorer; insamlingssystem Domestic waste; waste minimisation; recycling; incentives; economic factors; waste collection systems; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : När avfall kommer på tal, inte bara inom avfallsbranschen, finns idag ett stort fokus på att minska de totala avfallsmängderna och att öka utsorteringen av återvinningsbart material. Trots det ökar de nationella avfallsmängderna. LÄS MER

 3. 3. Säker avkastning från kortsiktig investering vid börsintroduktion? : En studie om samband, prissättning och kortsiktig börsutveckling vid börsintroduktioner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Erik Adilskär; Marcus Hoxel; [2019]
  Nyckelord :Börsintroduktion; IPO; Konjunktur; NASDAQ Stockholm; Underprissättning; Kursutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker börsintroducerande företags prissättning på introduktionsdagen och kortsiktiga börsutveckling i 60 handelsdagar efter introduktionen. Jämförelser görs mot börsindex och korrelationer med allmän konjunktur analyseras. LÄS MER

 4. 4. Nedskrivning av goodwill i nordiska storbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lisa Claeson; Mikaela Mört; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Write-offs; IFRS; Earnings management; Business cycle; Agency theory; Stewardship theory; Goodwill; nedskrivning; IFRS; Earnings Management; konjunktur; agentteori; stewardshipteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund Sedan IFRS infördes 2005 skall goodwill inte lägre skivas av utan istället testas för nedskrivning minst en gång per år. Nedskrivningsprövningen har sedan dess kritiserats av flertalet forskare och ansetts vara ett ämne för earnings management (EM). LÄS MER

 5. 5. ”Det är inte som förr, då stannade man för resten av livet” : En studie om synen på personalomsättning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Adam Dresh; Viktoria Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Personalomsättning; faktorer; effekter; optimal; konjunktur; ledarskap industri.;

  Sammanfattning : Under den tid det moderna arbetslivet existerat har personalomsättning associerats med negativa effekter och konsekvenser för såväl företag som anställda. Men nutida forskning visar också på positiva effekter vid en höjd personalomsättning och negativa effekter i anslutning till en alltför låg nivå. LÄS MER