Sökning: "konkret konst"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden konkret konst.

 1. 1. Ansvar i förskolan : Förskollärares konstruktioner av ansvar i relation till undervisning och arbetslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jenni Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Ansvar; arbetslag; förskollärare; undervisning; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur förskollärare tillsammans konstruerar sitt ansvar i förskolan och då i relation till undervisning och arbetslag. Följande frågeställningar har varit utgångspunkten för studien: Vilka konstruktioner av ansvar uttrycker förskollärare kring undervisning? Vilka konstruktioner av ansvar i relation till arbetslaget ger förskollärare uttryck för? Studien har genomsyrats av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där interaktion, socialt samspel, språk och kommunikation är grundläggande element för synen på hur kunskap konstrueras. LÄS MER

 2. 2. TALFÖRSTÅELSE & CUISENAIRESTAVAR : En fallstudie om ökad talförståelse med läromedlet Cuisenairestavar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Therese Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Abstrakt material; Cuisenairestavar; Konkret material; Matematisk kunskap; Talförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka vetskapen om läromedlet Cuisenairestavar i samband medtalförståelse. Frågeställningar som studien utgår ifrån är: Hur kan materialet Cuisenairestavaranvändas för att öka talförståelsen hos elever? Hur beskriver eleverna att de använderCuisenairestavar? Inom vilka matematiska områden/ teman kan materialet användas? Dennastudie har utgått ifrån kvalitativa fallstudier, bestående av två semistrukturerade intervjuer meddels en klasslärare i årskurs två och dels tre av dennes elever. LÄS MER

 3. 3. Konkret material i matematikundervisning : En enkätstudie om mellanstadielärares åsikter om att använda konkret material i sin undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Kristiansen; [2019]
  Nyckelord :Konkret matematik; laborativ matematik; matematikundervisning; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur verksamma undervisande lärare i grundskolans mellanår använde sig av konkret material i sin matematikundervisning samt vad dessa lärare ser för fördelar och nackdelar med att använda konkret material i sin undervisning. Undersökningens urval är behöriga undervisande lärare i årskurs 4–6 och bygger på en kvalitativ studie där enkäter med öppna frågor användes för att genomföra studien. LÄS MER

 4. 4. Förstelärarreformen : Ett uppdrag för utveckling, under utveckling

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Annelie Mickelsson; [2019]
  Nyckelord :first teacher; actor-network theory ANT ; sociomaterialism; qualitative studie; förstelärare; aktör-nätverksteori; sociomaterialiteter; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Studien utgår från aktör- nätverksteori (actor-network theory, ANT) och baseras på litteraturstudier och intervjuer med rektorer och förstelärare. I studien beskrivs nätverken som uppstår runt försteläraruppdraget, vilka krafter som påförs och deras interaktion. LÄS MER

 5. 5. Användning och utformning av offentliga rum : En fallstudie i Göteborg och Malmö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ashley Andersson; Line Rudseter; Louise Karlsson; [2017]
  Nyckelord :offentliga rum; utformning; gestaltning; stadsplanering; fysisk planering; urban design; utsmyckning; konst; utomhusmöblering; Göteborg; Malmö;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks det komplexa området offentliga rum. Det är de fysiska ramarna i förhållande till hur de påverkar människan som studeras i arbetet. Det finns inga universallösningar för hur offentliga rum ska utformas. LÄS MER