Sökning: "konkretisering av mål"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden konkretisering av mål.

 1. 1. Fenomenografisk undersökning om årskurs sex elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karin Glavmo; [2019]
  Nyckelord :fenomen; fenomenografiskt perspektiv; intervjuer; intresse; syfte; konkretisering; naturvetenskap; pragmatismen; årskurs sex elever;

  Sammanfattning : I tidigare forskning om elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena har flertalet forskare belyst en problematik kring det minskande intresset för naturvetenskap. Mitt mål med denna undersökning är att belysa problemområden och synliggöra vad läraren kan göra för att fånga elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena i skolan. LÄS MER

 2. 2. Bland amöbor, kameleonter och zebror - En kvalitativ studie av konkretiseringar i lärandematriser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Ericson; Teresia Persson; [2018]
  Nyckelord :gymnasieskolan; konkretisering; kunskapskrav; lärandematris; skriftlig produktion; svenska; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur svensklärare uppger att de konkretiserar målen och kunskapskraven som rör skriftlig produktion för elever i svenska 3. Undersökningen ger underlag för diskussion om lärandematrisers vara eller icke-vara i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Plats Hus Människa - En Berättelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Martin Ahlén; [2016]
  Nyckelord :Fenomenologi; Peter Zumthor; Juhani Pallasmaa; Christian Norberg-Schultz; Sverre Fehn; Martin Heidegger; Arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Plats Hus Människa: En berättelse (Place House Person: A story) is a master thesis in architecture that describes a project from start to near completion in full scale. Since my personal relation to the site is strong, my point of departure is the phenomenological architecture. This architectural movement emphasizes the importance of place. LÄS MER

 4. 4. Från traditionell målstyrning till effekter ur ett kundperspektiv : En jämförande studie av hur tre myndigheter med medborgarkontakt implementerar målen från regleringsbreven

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Madelene Nordin; Emilia Sjölinder; [2016]
  Nyckelord :Management control; public sector; goal implementation; activities; effects; Styrning; offentlig sektor; medborgarkontakt; målimplementering; aktiviteter; effekter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med bakgrund i den offentliga sektorns viktiga uppgift i samhället är det av medborgarnas intresse att organisationer inom offentlig sektor bedriver sin verksamhet på ett effektivt sätt. Statskontoret har i en granskning av svenska myndigheter konstaterat att det finns brister i myndigheternas förmåga att konkretisera de av regeringen givna målen till aktiviteter på operativ nivå. LÄS MER

 5. 5. Prestationsmätning och styrning i komplexa organisationer: Konkretisering av vårdnära service konceptet i svensk sjukvård : - En fallstudie på Capio S:t Görans Sjukhus

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :VIKTOR HOLMGREN; Johan Ahlström; [2016]
  Nyckelord :Säng- och bårflöde; mål; mätetal; prestationsmätning; styrning.;

  Sammanfattning : Svensk sjukvård har internationellt sett haft ett gott anseende men står i dagsläget inför tre stora utmaningar – brist på vårdpersonal, missnöjda patienter och budgetar i obalans. För att ta itu med de tre stora utmaningarna lanserade nätverket Best Service år 2014 Vårdnära Service konceptet (VNS-konceptet). LÄS MER