Sökning: "konkretisering"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade ordet konkretisering.

 1. 1. Nivåer av konkretisering. Lärares mediering i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Ashcroft; Marie Forsberg; Therése Johansson; [2024-02-16]
  Nyckelord :matematik; konkretisering; laborativt material; undervisning; specialpedagogik; mediering;

  Sammanfattning : ästan en fjärdedel av alla vuxna har så låga matematikfärdigheter att det påverkar deras för måga att genomföra vardagliga uppgifter enligt en studie av Parsons och Bynner (1997, 2005) refererad i Dowker (2019). Forskning har visat att matematiksvårigheter har stor inverkan på livskvalitén, kanske större än läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Den välplanerade laborationen : En undersökning kring vilka vägval ämneslärare gör när de planerar en laboration

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Samuel Skåre; [2024]
  Nyckelord :Laboration; Fysikdidaktik; Frihetsgrader; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Att planera en laboration i skolan är en central del i sin lärarprofession, speciellt om man undervisar i de naturvetenskapliga ämnena. Denna undersökning har varit ett försök till att kartlägga vilka beslut lärare tar i beaktande när de planerar en laboration samt vilka konsekvenser dessa olika beslut får. LÄS MER

 3. 3. Revision av hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniella Eriksson; Malin Adolfsson; [2023-06-28]
  Nyckelord :Revision; Hållbarhetsredovisning; Bestyrkande av hållbarhetsredovisning; Granskningsprocess; CSRD;

  Sammanfattning : Bestyrkande av hållbarhetsredovisningar är ett aktuellt och relativt omoget område inom revisionsbranschen. Tidigare forskning skildrar förekomsten av osäkerhet och otydlighet inom ämnet för hållbarhetsgranskning, vilket föranleder stora variationer i granskningsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder till patientmedverkan i att förebygga vårdrelaterade infektioner : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jenny Andersson; [2023]
  Nyckelord :Healthcare associated infections; patient-participation; person-centered care; nursing; inpatient care; Vårdrelaterade infektioner; patientmedverkan; personcentrering; sjuksköterskor; slutenvård;

  Sammanfattning : Introduktion: Vårdrelaterade infektioner (VRI), är ett hot mot folkhälsan på nationell och global nivå på grund av den belastning de anbringar drabbade patienter, anhöriga, sjukvårdssystemens samtliga delar samt späder på utvecklingen av antimikrobiell resistens genom att ofta behöva behandlas med antibiotika. VRI förebyggs genom vårdhygieniska hänsyn på vårdens samtliga beslutsfattande och utförande nivåer, samt genom att patienter och närstående möjliggörs medverkan. LÄS MER

 5. 5. Utveckling och utvärdering av en funktionssäker pulsgivare : Konkretisering och vidareutveckling av en patenterad lösning vilken ämnas detektera låsta lager

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Kim Bojnell; [2023]
  Nyckelord :Pulsgivare; Mekanisk konstruktion; Driftsäkerhet; Funktionssäkerhet; Tillståndsövervakning; Feleffektanalys; Underhåll; Produktutveckling;

  Sammanfattning : An emerging industrial automation has led to higher demands required for construction of encoders to ensure functionality of automated processes. The main purpose of the encoder is to provide data which indicates the condition of a drive system. LÄS MER