Sökning: "konkretisering"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet konkretisering.

 1. 1. Social hållbarhet i detaljplaneskede och i genomförandeavtal : Regleringar av sociala värden genom metodverktyg, avtal och bestämmelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Lucas Sandberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien granskar behovet av en konkretisering av begreppet social hållbarhet för att vägledning på strategisk nivå ska kunna genomföras. Vidare analyseras olika former av övergripande systematik som kan säkerställa ett likartat utfall gällande den sociala hållbarheten. LÄS MER

 2. 2. Vägen till förståelse : En konkretisering av en matematisk problemlösningsprocess och dess implementering i undervisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nellie Bäckström; Christina Bexell; [2020]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; problemlösningsprocess; elevunderlag; implementering;

  Sammanfattning : Intresset bakom denna studie är att skapa en konkretisering till elever av Pólyas fyrastegsprocess för bearbetning av matematiska problem. De fyra stegen som Pólya föreslår för bearbetning av matematiska problem är: förståelseskapande för problemets innebörd, planerande av lösningsarbete, genomförande av lösningsarbete samt utvärdering av lösningsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Ambulansförarstudenters behov av simulatorträning och hur deras körförmåga kan utvärderas : En utforskande studie vid införandet av simulatorträning i en ambulansförarutbildning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sandra Jonasson; [2020]
  Nyckelord :simulatorträning; ambulans; ambulansförare; utryckningskörning; utryckningsförare; körsimulator; körförmåga;

  Sammanfattning : Simulatorträning är ett expanderande och relativt nytt inslag i trafikutbildning av ambulansförare. Denna studie syftade därför till att undersöka vad ambulansförarstudenter har behov av att träna i en körsimulator för att säkerställa att träningen formas efter deras behov. LÄS MER

 4. 4. Elevers förståelse för decimaltal : Hur matematikdidaktisk forskning beskriver elevers förståelse för decimaltal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Filip Johansson; Joshua Schultheiss; [2020]
  Nyckelord :decimaltal; matematikundervisning; förståelse; missuppfattningar; svårigheter; konkretisering av decimaltal;

  Sammanfattning : Decimaltal är ett område inom matematik som har stor betydelse för elever i grundskolans mellanstadium. Förståelse för decimaltal bygger grund för vidare kunskaper inom andra matematiska områden såsom tal i procent- och bråkform. LÄS MER

 5. 5. Undervisning som främjar elevernas användande av begrepp relaterade till värme och temperatur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hatidza Mujkanovic; Rafah Al-Dawoodi; [2020]
  Nyckelord :arbetssätt; begrepp; begreppsförståelse; poststrukturellt; sociokulturellt; temperatur; värme;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med vårt skrivande är att utreda hur lärare kombinerar olika arbetssätt för att främja elevernas lärande och förmågor inom naturorienterande ämnena i årskurs 4-6. I fokus för vårt intresse är elevernas utveckling av naturvetenskapliga begrepp värme och temperatur. LÄS MER