Sökning: "konkurrens inom offentlig sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden konkurrens inom offentlig sektor.

 1. 1. När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Moberg; Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :Korruption; demokrativärden; svängdörrar; övergångsrestriktioner; frestelsekultur; institutional rational choice; politisk kultur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. LÄS MER

 2. 2. Hur bör kvalitet definieras? : En tvärsnittsstudie om kvalitetstolkning inom offentlig respektive privat sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ludvig Ahlstrand; Thanh Nguyen; [2018]
  Nyckelord :kvalitet; service; effektivitet; konkurrens; kvasimarknad; Borås Stad; offentlig sektor; privat sektor; vårdcentral;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda hur personalen på offentliga och privata vårdcentraler i Borås Stad definierar begreppet kvalitet efter studiens ramar. Datamaterialet samlades in genom att dela ut enkäter, både i pappersform och digitalt. LÄS MER

 3. 3. OFFENTLIG UPPHANDLING OCH KORRUPTION - En studie av svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Larsson; [2017-08-09]
  Nyckelord :offentlig upphandling; korruption; subnationell variation; Sverige;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling har kommit att utgöra en betydande del av den svenska ekonomin och det sammantagna värdet av alla upphandlingar uppgår årligen till ungefär en femtedel av landets totala BNP. Användandet är menat att införa konkurrens i den offentliga sektorn, i syfte att skapa mer kostnadseffektiva lösningar. LÄS MER

 4. 4. Skattefinansierad sjukvård- är marknad och konkurrens svaret? : En analys av kostnaderna i upphandlad sjukvårdsverksamhet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Axelsson; Therese Sandström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Strukturförändringar av den offentliga sektorn har under de senaste årtionden skapat incitament för den lagstiftning som syftar till att öka konkurrensen mellan de aktörer som agerar på vårdmarknaden där allt fler privata utförare involverats. En ökad uppmärksamhet kring en vårdmarknad med ökad privatisering har lett till att studiens utgångspunkt har varit att undersöka relationen mellan den andel av nettokostnaden (den skattefinansierade vården) som utförts av privata företag och nettokostnader per sjukvårdsbesök (skattefinansierad verksamhet/besök) inom vårdgrenarna primärvård och ”specialiserad somatisk vård”. LÄS MER

 5. 5. SOM ATT SOLA SIG PÅ EN DANSBANA - En jämförande studie av offentlig sektors employer branding kopplat till direktörsrekrytering och externt rykte

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Cecilia Eriksson; Moa Mattsson; [2015-11-17]
  Nyckelord :Offentlig sektor; Employer branding; Fallskärmsavtal;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur HR-praktiker i offentlig sektor behandlar den paradox de kan ställas inför, där det å ena sidan innebär att attrahera tjänstemän med höga fallskärmsavtal, vilka är finansierade utav skattepengar. Samtidigt arbetar HR-praktiker å andra sidan för ett attraktivt varumärke mot övriga medborgare, vilket kan påverkas negativt av bevakning från media rörande fallskärmsavtalen. LÄS MER