Sökning: "konkurrens"

Visar resultat 1 - 5 av 1989 uppsatser innehållade ordet konkurrens.

 1. 1. Att skapa en stad. Stadsutvecklingens politik, idé och praktik mellan tillväxt och omfördelning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Amalia Johnsén; [2019-06-13]
  Nyckelord :Stadsutveckling; Strategisk planering; Kommunal planering; Policy; Tillväxt; Omfördelning; Älvstaden;

  Sammanfattning : Syfte:Tidigare forskning har beskrivit att stadsutveckling präglas av två olika, och ibland motstridiga idéer. Å ena sidan präglas den av idéer om en politik för ekonomisk tillväxt i global konkurrens och å andra sidan av idéer om en politik för social omfördelning av makt och resurser. LÄS MER

 2. 2. Samverkan – en rakare väg mot målet? En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser i samverkansprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Larsson; Hanna Westberg; [2019-03-13]
  Nyckelord :Samverkan; interprofessionell; interorganisatorisk; socialsekreterare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter av samverkansprocesser bland socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. En premiss till studien är att socialsekreterarens uppdrag är mångsidigt och komplext och att deras upplevelser av samverkan inom människobehandlande organisationer därmed är intressant att utforska. LÄS MER

 3. 3. När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Moberg; Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :Korruption; demokrativärden; svängdörrar; övergångsrestriktioner; frestelsekultur; institutional rational choice; politisk kultur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. LÄS MER

 4. 4. An Analysis of Mission Requirements, Trade-offs, and Implementation for the On-Board Data Handling Subsystem of a Commercial Micro Moon Lander

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Björn Ordoubadian; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Space agencies worldwide have expressed interest in returning to the Moon,this time to permanently colonize the lunar surface. The private sector hasbegun preparing to meet the anticipated demand of goods and services thatwill be necessary to sustain a lunar colony. LÄS MER

 5. 5. Varför blir teknikämnet ofta osynligt i de lägre årskurserna? En studie om lärares attityder och teknikundervisning i de lägre åldrarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Lejonheden; Magnus Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Attityder; DAS; Grundskolan; Likvärdighet; Självförmåga; Teknikundervisning; Ämnesbehörighet; Ämneskunskap;

  Sammanfattning : Vi har i vår studie velat undersöka hur man bedriver teknikundervisning i F-3 i olika klasser, för att försöka se om tekniklärarnas bakgrund och attityder till teknikämnet är faktorer som påverkar undervisningens förutsättningar. Vi har för att ta reda på lärarnas attityder till ämnet undersökt faktorer som lärares bakgrund, deras upplevda relevans av teknikämnet (i konkurrens med andra ämnen), upplevd självförmåga i att undervisa i ämnet samt kontextberoende faktorer som tid, tillgång till material samt om man upplever att man har kollegialt stöd. LÄS MER