Sökning: "konkurrensrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 403 uppsatser innehållade ordet konkurrensrätt.

 1. 1. EU:s konkurrensrättsliga reglering av app-butiker – En studie av Digital Market Act i relation till artikel 102 FEUF

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Oskar Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Digital Market Act; DMA; Article 102 TFEU; Artikel 102 FEUF; App Stores; App-butiker; Competition Law; Konkurrensrätt; Digital markets; Digitala marknader; Gatekeepers; Grindvakter; Core platform services; Centrala plattformstjänster; Abuse of a dominant position; Missbruk av dominerande ställning; EU law; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : App-butiker påverkar ett helt spektrum av användare, allt från enskilda användare till giganter som Facebook och Amazon, vilket skapar ny problematik på EU:s inre marknad. Uppsatsen behandlar relationen mellan den föreslagna DMA och artikel 102 FEUF, med ett särskilt fokus på app-butiker. LÄS MER

 2. 2. Varaktig förändring av kontroll – En konkurrensrättslig utredning av transaktioner med "warehousing"-struktur och Europeiska kommissionens kontroll av den inre marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Edvardsson; [2022]
  Nyckelord :konkurrensrätt; competition law; rättsekonomi; law and economics; koncentrationskontroll; merger control; inre marknaden; internal market; warehouse structure; warehousing; two-step transaction; associationsrätt; EU-rätt; EU law; koncentrationsförordningen; fullföljdsförbud; stand still obligation; prior notification; varaktig förändring av kontroll; lasting change of control; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En transaktion med en “warehousing”-struktur är en typ av två-stegstransaktion som omfattar flera moment, där säljaren först överlåter målbolaget till en tillfällig köpare som i sin tur överlåter målbolaget till en slutlig köpare. Den tillfälliga köparen används som ett lager för aktierna fram tills den slutliga transaktionen blivit godkänd av Europeiska kommissionen, varefter den slutliga transaktionen kan genomföras. LÄS MER

 3. 3. EU:s statsstödskontroll och den svenska statsstödsregleringen : En rättslig utredning av kommissionens beslut vid prövning av art. 107.1 och 107.3 c FEUF, samt huruvida talerätten för konkurrenter är tillräcklig i svensk rätt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ellen Eriksson; [2022]
  Nyckelord :statsstöd; statsstödsrätt; statligt stöd; statliga stöd; statlig stödåtgärd; konkurrensrätt; konkurrent; konkurrenter; 108 FEUF; 107.1 FEUF; 107.3 FEUF; effektivt rättsmedel; statsstödskontroll; statsstödsreglering; Uppsala; Köpenhamn; skönsmässig; offentlig medfinansiering; olagligt stöd; olagligt statsstöd; genomförandeförbud; genomförandeförbudet; anmälningsskyldighet; anmälningsskyldigheten; statsstödslagen; direkt effekt; tredje man; talerätt; kommissionen; EU-kommissionen; statliga medel; ekonomisk fördel; selektivitetsrekvisitet; ekonomisk selektiv fördel; selektivitet; samhandelskriteriet; samhandelsrekvisitet; samhandel; snedvridning av konkurrensen; påverkan på samhandeln; påverkan på handeln mellan medlemsstaterna;

  Sammanfattning : Den unionsrättsliga statsstödsrätten är ett omfattande rättsområde med huvudregel att statligt stöd är förbjudet enligt art. 107.1 FEUF, eftersom statliga stödåtgärder kan snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. LÄS MER

 4. 4. Samarbete med FI som grund för sanktionslindring : Gällande rätt och vad som gäller

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Spännar Mats Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Finansinspektionen; sanktionslindring; finansmarknad; samarbete; billighetsskäl; sanktionsnedsättning; sanktionsavgifter; tillsyn; finansmarknadsrätt; straffrätt; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : The laws regulating the financial markets allow the Swedish Financial Supervisory Authority (SFSA) and the courts to consider certain mitigating circumstances when deciding which sanctions to impose on an undertaking that has violated its obligations under the relevant laws. One such mitigating circumstance is cooperation with the SFSA during its investigation of the violation. LÄS MER

 5. 5. Competition and Data Protection Law in Conflict : Data Protection as a Justification for Anti-Competitive Conduct and a Consideration in Designing Competition Law Remedies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Bornudd; [2022]
  Nyckelord :competition law; antitrust; data protection law; GDPR; the charter of fundamental rights; the intersection of competition and data protection law; big tech; abuse of a dominant position; objective justifications; efficiencies; article 102 TFEU; consumer welfare; competition remedies; anonymization; big data; personal data; German Facebook Case; Google Fitbit; konkurrensrätt; konkurrensbegränsning; dataskydd; dataskyddsförordningen; missbruk av dominerande ställning; objektivt rättfärdigande; artikel 102 FEUF; anonymisering;

  Sammanfattning : Competition and data protection law are two powerful regimes simultaneously shaping the use of digital information, which has given rise to new interactions between these areas of law. While most views on this intersection emphasize that competition and data protection law must work together, nascent developments indicate that these legal regimes may sometimes conflict. LÄS MER