Sökning: "konkurs"

Visar resultat 21 - 25 av 413 uppsatser innehållade ordet konkurs.

 1. 21. Revisorns och klientens påverkan på revisionskvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Eriksson; Ahmad Kullab; [2019]
  Nyckelord :Revisionskvalitet; revisor; manliga revisorer; kvinnliga revisorer; byråtillhörighet; Big N; fortsatt drift-anmärkningar; finansiella variabler; konkurs.;

  Sammanfattning : Ett företags intressenter behöver kunna lägga stor tillit i företagets finansiella rapporter. Därför är det betydelsefullt att det finns en neutral part som revisorer för att säkerställa riktigheten i dessa finansiella rapporter. LÄS MER

 2. 22. Tillämpning av finansiella metoder i mikroföretag inom detaljhandeln : Kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Cziszewska; Renia Haddad; [2019]
  Nyckelord :microenterprises; financing method; retail sector; pecking order-theory; trade-off theory; information asymmetry; financing problems; mikroföretag; finansieringsmetod; detaljhandelsbranschen; pecking order-teorin; trade-off teorin; informationsasymmetri; finansieringsproblematik;

  Sammanfattning : Mikroföretagens roll är av stor betydelse för den svenska ekonomin. Dock visar statistik att var tredje mikroföretag går i konkurs kort efter uppstarten. Detaljhandelsbranschen visar sig vara den näst mest konkurrensutsatta branschen i Sverige samt att mikroföretag upplever finansieringsproblematik. LÄS MER

 3. 23. Medkontrahentens undersökningsplikt : Om medkontrahentens undersökningsplikt avseende gäldenärens insolvens m.m. i samband med återvinning i konkurs enligt 4 kap. 5 § konkurslagen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kristoffer Vördgren; [2019]
  Nyckelord :medkontrahent; undersökningsplikt; insolvens; ond tro; ondtrosrekvisit; återvinning i konkurs;

  Sammanfattning : I takt med att antalet företag ökar i Sverige, ökar dessvärre också antalet konkurser. Under 2018ökade antalet konkurser med 18 % jämfört med föregående år.1 Det bakomliggande syftet medkonkursförfarandet är att konkursboets samlade egendom ska fördelas mellan borgenärernaenligt en förutbestämd turordning. LÄS MER

 4. 24. Challenges with the GDPR: A Software Developing Organization’s Guide to GDPR Compliance

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Olle Olsson; [2019]
  Nyckelord :GDPR; Software; Development; Software development; Developing;

  Sammanfattning : Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. GDPR kräver att organisationer och företag, som behandlar persondata, att anpassa sig och andra sina system och produkter för att uppfylla kraven som förordningen ställer. LÄS MER

 5. 25. Bankruptcy Distributions and Modelling for Swedish Companies Using Logistic Regression

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jacob Ewertzh; [2019]
  Nyckelord :Applied mathematics; Financial mathematics; Statistics; Logistic regression; bankruptcy distribution; bankruptcy models; Forecasting and risk measures; Tillämpad matematik; Finansiell matematik; Statistik; Logistisk regression; konkursfördelning; konkursmodeller; Prognos och riskmått;

  Sammanfattning : This thesis discusses the concept of bankruptcy, or default, for Swedish companies. The actual distribution over time is considered both on aggregate level and within different industries. Several models are constructed to best possible describe the default frequency. LÄS MER