Sökning: "konkursboet tillgångar"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden konkursboet tillgångar.

 1. 1. Nyttomaximering, ett skuldfyllt begrepp? - Om konkursförvaltarens åtgärder avseende konkursfordringarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isac Nyman; [2020]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; insolvensrätt; konkurs; konkursförvaltning; associationsrätt; konkursrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En konkurs syftar till att fördela gäldenärens tillgångar till borgenärerna. Detta sker utefter fordringarnas storlek och prioritet. I varje konkurs utses en förvaltare som har i uppdrag att avveckla tillgångarna och fördela medlen till borgenärerna. LÄS MER

 2. 2. Konkursförvaltares ansvar : En studie med särkskilt fokus på förvaltarens skadeståndsansvar för rättegångskostnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Adelswärd; [2013]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; obeståndsrätt; processrätt; civilrätt; konkursförvaltare; konkurs; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt vilket skadeståndsrättsligt ansvar som kan åläggas en konkursförvaltare. Ett särskilt fokus har lagts på frågan om rättegångskostnader och under vilka förutsättningar en konkursförvaltare genom skadestånd kan bli tvungen att ersätta dessa. LÄS MER

 3. 3. Bouppteckningseden - uppkomst, syfte och nödvändighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sadaf Koshiar; [2010]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under bankruptcy law the estate inventory-oath aims to persuade the debtor to disclose all the assets of the bankruptcy estate truthfully. This essay deals with the origin of oath from a legal historical perspective, with of aim of defining its purpose. LÄS MER

 4. 4. Rättegång vid konkurs - med fokus på ansvar för rättegångskostnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Tejle; [2009]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om ett aktiebolag är part i en rättegång och bolaget sedermera går i konkurs så har konkursförvaltaren rätt att träda in i rättegången. Rör tvisten en tillgång så får konkursboet överta bolagets talan, 3 kap. 9 § konkurslag (1987:672), (KL). LÄS MER

 5. 5. Om patent och patentlicensavtal i konkurs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Patent och patentlicensavtal har en central betydelse i dagens samhälle och symboliserar ofta stora ekonomiska värden. Just patentlicensavtalet är även ett viktigt instrument för att sprida ny kunskap och teknik. Detta medför att patent och patentlicensavtal blir särskilt intressanta ur ett konkursrättsligt perspektiv. LÄS MER