Sökning: "konkurslagen återvinning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden konkurslagen återvinning.

 1. 1. Medkontrahentens undersökningsplikt : Om medkontrahentens undersökningsplikt avseende gäldenärens insolvens m.m. i samband med återvinning i konkurs enligt 4 kap. 5 § konkurslagen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kristoffer Vördgren; [2019]
  Nyckelord :medkontrahent; undersökningsplikt; insolvens; ond tro; ondtrosrekvisit; återvinning i konkurs;

  Sammanfattning : I takt med att antalet företag ökar i Sverige, ökar dessvärre också antalet konkurser. Under 2018ökade antalet konkurser med 18 % jämfört med föregående år.1 Det bakomliggande syftet medkonkursförfarandet är att konkursboets samlade egendom ska fördelas mellan borgenärernaenligt en förutbestämd turordning. LÄS MER

 2. 2. Att återvinna eller återbära - en utredning av konkursboets möjligheter att återta egendom som frånhänts bolaget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Vult Von Steyern; [2016]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A bankruptcy may evoke less appropriate acts from both the debtor and the creditors. A debtor may try to favour himself, or a relative, by transferring assets out of the company before the company’s bankruptcy. LÄS MER

 3. 3. Hur kan en skuldsatt make skydda sin egendom från borgenärerna genom bodelning och gåva? : Vad kan borgenärerna göra för att skydda sig från gäldenärens kringgående?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Amanda Kjölsrud; [2015]
  Nyckelord :Bodelning; bodelning under bestående äktenskap; gåva; familjeföretag; aktiebolag; borgenärsskydd; äktenskapsbalken; bristtäckningsansvar; konkurslagen; återvinning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Återvinning av vinstutdelning. Ett konkursrättsligt perspektiv på aktiebolags vinstutdelning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Karlsson; [2014-06-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser en vinstutdelning ur ett konkursrättsligt perspektiv. Fokus ligger på varför och hur återvinningsreglerna ska användas, när ett aktiebolag utdelat vinst kort före sin konkurs. LÄS MER

 5. 5. Dags att skrota otillbörlighetsrekvisitet - En kritisk analys av konkurslagens allmänna otillbörlighetsregel (4:5 KL)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Badics; [2013]
  Nyckelord :civilrätt; obeståndsrätt; insolvensrätt; konkurs; återvinning; otillbörlighetsrekvisitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konkurslagen tillåter att vissa transaktioner som företagits före konkursen återvinns till konkursboet. Återvinning innebär att parterna återlämnar sina respektive prestationer. LÄS MER