Sökning: "konnektiver"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet konnektiver.

 1. 1. Skapar elever betydelse genom grammatik? : Elevtextanalyser av nominalfraser och konnektiver

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna-Klara Berggren; Frida Östlund; [2019]
  Nyckelord :elevtexter; grammatiska aspekter; funktionell grammatik; konnektiver; nominalfraser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förekomsten, användandet och funktionen av utbyggda nominalfraser och konnektiver i elevtexter skrivna under nationella proven för årskurs 3. Då nationella provet inte testar elevernas hela skrivförmåga, har vi valt att undersöka två grammatiska aspekter vilka inte omfattas av det interpunktion- och stavningskrav som eleverna bedöms i. LÄS MER

 2. 2. Frihet förutsätter disciplin. När komplex spanska blir idiomatisk svenska i en översättning av en populärvetenskaplig och filosofisk text av Fernando Savater.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Eva Kälvelid; [2018]
  Nyckelord :Översättning; El valor de educar ; `Frihet förutsätter disciplin´; Savanner; utbildning; teori; filosofi; skoldisciplin; populärvetenskap; syntax; textbindning; retoriska element; idiomatik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Sammandrag Denna uppsats har sin utgångspunkt i min översättning av ett kapitel ur en nutida spansk filosofisk och populärvetenskaplig bok, El valor de educar av Fernando Savater (1997). Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om textens komplexa karaktär och dess informationstäthet skulle kunna överföras till en svensk måltext som är idiomatisk och som samtidigt bevarar motsvarande innehåll och karaktär. LÄS MER

 3. 3. Vad är meningen? : Konnektivbindning och meningslängd i svenska som andraspråkstexter samt fem andraspråkselevers tankar om att skriva på svenska

  L3-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Carina Torstensson; [2017]
  Nyckelord :språkintroduktion; svenska som andraspråk; textlingvistik; textanalys; grafisk mening; syntaktisk mening; meningslängd; textbindning; konnektivbindningstyp;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur språkutvecklingen ser ut hos fem nyanlända elever, när det gäller meningslängd och användning av konnektivbindning. Eleverna har gått på utbild­ningen Introduktionsprogrammet språkintroduktion sedan den första mars 2016. LÄS MER

 4. 4. Lättläst text – ett självklart val för svenska som andraspråk? : En läsbarhetsanalys av boken Jag är Zlatan och dess lättlästa version

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lisa Leijonberg; [2016]
  Nyckelord :lättläst; läsbarhet; svenska som andraspråk; läsbarhetsindex; ordvariationsindex; fundamentslängd; bisatsfrekvens; satskonnektion;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar olika språkliga variabler som påverkar läsbarheten i en text. Fem variabler, fundamentslängd, bisatsfrekvens, satskonnektion, läsbarhetsindex samt ordfrekvens har undersökts kvantitativt. LÄS MER

 5. 5. På spaning efter den röda tråden : En komparativ studie av satskonnektion i Tisusuppsatser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Gabriella Morén; [2016]
  Nyckelord :Satskonnektion; Textbindning; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att undersöka satskonnektionen i tio Tisustexter, fem som blivit godkända och fem som blivit underkända. De forskningsfrågor jag ska försöka besvara är: Hur hög är konnektivtätheten i de Tisusuppsatser som fått bedömningen U respektive G och kan något mönster urskiljas? Vilka likheter och skillnader kan urskiljas vad gäller valet av konnektiver i Tisusuppsatser som fått bedömningen U respektive G? Vilken relation kan man se i materialet mellan satskonnektion och texttyp? Vilka likheter och skillnader i andel och val av konnektiv förekommer mellan de analyserade Tisusuppsatserna och tidigare analyser av elevuppsatser och en debattartikel? För att underlätta analysen har texterna delats in i makrosyntagmer och sedan har satskonnektiverna lokaliserats och delats in i de fyra undergrupperna additiva, temporala, kausala och komparativa konnektiver enligt en modell som presenterats i Catharina Nyströms bok Hur hänger det ihop (Nyström, 2001). LÄS MER